سند نامه ::
 
شايعه در مورد همسر آموزگار
موضوع : شايعه نسبت داشتن وزير دارايى با جان فاستر دالس(1)

از : 20ه5 تاریخ 29 / 11 / 49
به : 327 شماره : 31641 / 20 ه5

على‏اكبر عراقى كارمند اداره خدمات ماشينى شركت نفت ضمن يك مذاكره اظهار داشت بطوريكه شايع است همسر وزير دارايى خواهر وزير خارجه سابق امريكا (جان فاستر دالس)1 ميباشد و مشاراليه معتقد است به سبب همين قرابت مذاكرات نفت به سود آمريكائيها تمام خواهد شد.
توضيح شنبه : نامبرده همواره از دستگاه و مملكت انتقاد نموده مخصوصا زمانيكه مصاحبه‏اى در تلويزيون بوسيله مقامات انجام پذيرد آنرا به باد تمسخر ميگيرد.
نظريه چهارشنبه : شنبه مورد اعتماد است و غالبا اظهارات وى صحت دارد.

در پرونده كلاسه 42321 بايگانى شود. 3 / 12 / 49

1ـ جان فوستر دالس: سياستمدار معروف آمريكايى در 1889 ميلادى متولد شد. وى تحصيلات خود را در رشته حقوق بين الملل به پايان رساند و در طول جنگ جهانى اول در شوراى اقتصاد جهانى خدمت كرد و بعد به عنوان شاهد هيأت نمايندگى امريكا در كنفرانس صلح ورساى تعيين شد. در 1944 م به سمت مشاور هيأت نمايندگى امريكا در كنفرانس سازمان ملل متحد در سانفرانسيسكو برگزيده شد و در 1949 م نامزد نمايندگى سناى امريكا گرديد اما در انتخابات موفق نشد سپس به عنوان مشاور دين آچسن وزير خارجه آمريكا برگزيده شد و مذاكرات مربوط به امضاى قرارداد صلح با ژاپن را با موفقيت انجام داد.
در 1953 م از سوى ژنرال آيزنهاور رئيس جمهور وقت امريكا به عنوان وزير امور خارجه تعيين شد. دالس در مدت 6 سال كه وزير امور خارجه امريكا بود سياست ضد كمونيستى شديدى را در پيش گرفت وى از بدبين‏ترين وزيران امور خارجه امريكا نسبت به كمونيسم در نيم قرن اخير محسوب ميشود. او در 1959 م بر اثر سرطان درگذشت.