سند نامه ::
 
پس انداز آموزگار در بانكهاي سوئيس
موضوع : پس‏انداز بعضى از مقامات ايرانى در بانكهاى سوئيس

از : اداره كل هشتم تاریخ 6 / 8 / 49
به : مديريت كل اداره سوم 321 شماره : 21064 / 815

بقرار اطلاع اخير آقاى روبرت ارديتى معاون بانك ويسكوت اوورسيز1 واقع در ژنو به يكى از مراجعين ايرانى بانك (يكى از منابع اداره هشتم اظهار داشته است كه دولت ايران مبلغ 20 ميليون دلار وام(براى تلفن) از امريكا دريافت كرده است، در صورتيكه چند نفر از اتباع ايران در ماه ژوئيه سال جارى مبالغى بيش از وام دريافتى ايران در بانك‏هاى ژنو پول سپرده‏اند كه عبارتند از :
1ـ آقاى نيك پى مبلغ 5 ميليون دلار (شخصا به نام پدرش پول واريز كرده )
2ـ آقاى آموزگار مبلغ 17 ميليون دلار
3ـ آقاى شاهقلى 4 ميليون دلار
4ـ وهابزاده مبلغ 3 ميليون دلار
نظريه منبع :
1ـ منشاء از افشاى نام بانكى كه افراد ايرانى فوق الذكر وجوه خود را در آن پس انداز مى‏كنند خوددارى كرده، ولى احتمالاً همان بانك (ويسكوت اوورسيز) مورد نظر مى‏باشد.
2ـ موقعيكه در هتل ژنو بودم، ضمن گفتگو با آقايان دكتر امينى نخست وزير اسبق، دكتر افشار سفير شاهنشاه آريامهر در واشنگتن، دكتر همايونفر پرويز تقى‏نيا مهندس گنجه‏اى و ناصر كهنيم متوجه شدم كه موضوع تاييد شده است. و نامبرده‏گان نيز از جريان مطلع بوده‏اند.
توضيح
خبر فوق بعرض تيمسار رياست ساواك رسيده است و اوامرى در اين مورد صادر نفرموده‏اند.
در پرونده انفرادى جمشيد آموزگار به كلاسه 42321 بايگانى شود.14 / 8 / 49
از طريق بخش 321 به 315 جهت اقدام منعكس گرديد. 13 / 8

1ـ Vi Over seas