سند نامه ::
 
ملاقات سناتور نمازي با آموزگار
موضوع : ملاقات سناتور نمازى با آقاى وزير دارايى

از : 20 ه 5 تاریخ 13 / 10 / 48
به : 327 شماره : 56355 / 20 ه5

ساعت 1030 روز 10 / 10 / 48 آقاى سناتور مهدى نمازى به اتفاق پسرش شفيع نمازى1 جهت انجام كارى به وزارت دارايى و ملاقات آقاى دكتر آموزگار وزير دارايى رفته و در مراجعت سناتور به پسرش اظهار داشت كه اگر لازم ميدانى اصلح است آقاى نراقى وكيل دادگسترى را براى فيصله دادن اين كار در نظر بگيريم شفيع نمازى در پاسخ پدر گفت اگر وزير دارايى در اين مورد مخالفت مى‏نمود وكيل لازم بود ولى شما متوجه بوديد كه مشاراليه هر چه ما مى‏گفتيم موافقت مى‏نمود و مخالفتى از وى مشاهده نشد بدين وصف احتياج به تسخير وكيل نيست سناتور اظهار نموده كه درست است كه وزير دارايى به گفته‏هاى آنان جواب منفى نداده است ولى كار از محكم كارى عيب نخواهد كرد بخصوص اينكه صحبت از چند هزار تومان نيست بلكه رقم خيلى بالا است و نمى‏شود در اينمورد اهمال نمود و موضوع را سرسرى گرفت شايد فردا دكتر آموزگار عوض شود و كارها مواجه با اشكال و وقفه گردد.
نظريه منبع : نامبردگان اشاره صريحى به موضوع جريان ننمودند اما چنين استنباط گرديد كه موضوع ملاقات نامبردگان با آقاى وزير دارايى بى ارتباط با موضوع ماليات شركت ايران ماشين نبوده است.
نظريه رهبر عمليات : منبع كاملاً مورد اطمينان و اعتماد است و بصحت اظهاراتش ميتوان اعتماد نمود.
2ـ منبع از طريق استراق سمع مطالب فوق را شنيده و گزارش داده هرگونه اقدام مستقيمى موجب شناسايى منبع خواهد شد.
3ـ ضمن تاييد نظريه منبع موضوع ملاقات آقاى سناتور نمازى و پسرش شفيع نمازى با آقاى وزير دارايى بى ارتباط با پرداخت ماليات شركت ايران ماشين نبوده و مشروح جريان طى گزارش خبرى شماره 56280 / 20 ه 5 ـ 13 / 10 / 48 منعكس گرديده است.
نظريه 20 ه 5 : نظريه رهبر عمليات مورد تائيد است.دانشجو
اصل در 97339 در پرونده 42321 جمشيد آموزگار بايگانى شود.22 / 10 / 48

1ـ شفيع نمازى فرزند مهدى نمازى سناتور كه نمايندگى شركت معروف نفت سوكونى واكسيوم در سال 1333 به عهده وى واگذار شد.