سند نامه ::
 
تلاش هويدا براي بركناري آموزگار
موضوع : ترميم كابينه

از : 20 ه 4 تاریخ 22 / 4 / 48
به : 321 شماره : 39072 / 20ه4

شايع است قريبا كابينه آقاى هويدا ترميم خواهد گرديد و چند وزير كنار خواهد رفت آقاى نخست وزير در تلاش ميباشد كه در درجه اول آقاى آموزگار را كنار بگذارد و از وجود پيرنيا استاندار خراسان بسمت وزير دارايى استفاده نمايد. لكن گويا در اين مورد شاهنشاه آريامهر، با تعويض وزير دارايى موافقت نفرموده و كماكان وزير دارايى مورد تائيد شاهنشاه آريامهر ميباشد. گفته ميشود ممكنست يداللّه‏ شهبازى معاون نخست وزير و سرپرست امور تعاونى كشور بعنوان وزير وارد كابينه شود.
نظريه رهبر عمليات : نظر خاصى ندارد.

رونوشت برابر رونوشت و اصل از 321 ميباشد.
رونوشت و اصل در 225012 جلد 3

در پرونده 42321 جمشيد آموزگار بايگانى شود. 3 / 4 / 48