سند نامه ::
 
دو دستگي در كابينه دولت
موضوع : اختلاف در هيئت دولت

از : 20 ه 5 تاریخ 2 / 2 / 48
به : 327 شماره : 34446 / 20

اخيرا در هيئت دولت دودستگى عجيب رخ داده حتى مردم عادى از آن سخن ميگويند عده‏اى معتقدند كه بعضى وزراء وابسته به سازمان سيا ميباشند. از قبيل آموزگار، زاهدى، پرتو، حسن زاهدى،1 گودرزى، از نخست وزير حرف شنوى ندارند و تا كنون چند مرتبه بين آنان دلتنگى بوجود آمده است و در مقابل دولت هويدا از طرف عده‏اى كه وابسته به فراماسونرى هستند مانند ستوده،2 كشفيان، روحانى، نيك پى، تقويت ميشوند. نظريه منبع : در حال حاضر مردم منتظر يك اصلاح عميق و فورى در وضع عمومى ميباشند و يك حالت انتظار در همه مردم موجود است.

رونوشت برابر اصل است اصل در 225012 جلد 3

در پرونده 42321 جمشيد آموزگار بايگانى شود. 4 / 2 / 48

1ـ حسن زاهدى فرزند اسداللّه‏ در سال 1292 در تهران متولد شد. تحصيلات خود را تا دكتراى اقتصاد در دانشگاه كلمبيا ادامه داد. در سال 1315 وارد خدمت وزارت دارايى شد و در سال 1319 به سمت رئيس اداره كارگزينى بانك كشاورزى منصوب شد. در سال 1324 طبق دعوت سازمان ملل متحد وارد خدمت آن سازمان شد و در سال 1337 از پست دائمى به وزارت كشاورزى رفت و ابتدا به سمت رئيس هيئت مديره بانك كشاورزى انتخاب و در سال 1346 به وزارت رسيد.
مشاراليه در سال 1348 به وزارت كشور منصوب شد. زاهدى از اعضاء فعال و مؤثر جمعيت فراماسونرى لژ اهواز بود. طبق سند بيوگرافيك ساواك نامبرده تا حدى تندخود و عصبانى و بددهن و رفيق باز بود و توصيه‏پذير و خسيس و مظنون و بدبين به همه كس و همه چيز معرفى شده است. زاهدى متهم به سوء استفاده مالى در زمان تصدى رياست بانك كشاورزى بوده و سه فقره پرونده در اين زمينه جهت نامبرده تشكيل شده اما طبق روال عادى عدم رسيدگى به پرونده‏هاى رجال سطح بالاى رژيم، از نتيجه اقدامات انجام شده اطلاعى در دست نيست و پرونده مسكوت مانده است.
2ـ فتح‏اللّه‏ ستوده در 1303 ش در تهران زاده شد. تحصيلات ابتدايى متوسطه در تهران سپرى كرد و در رشته برق و ماشين از دانشگاه تهران فارغ التحصيل شده براى ادامه تحصيلات عالى به آمريكا رفت و ديپلم مهندسى رشته صنايع را از دانشگاه نيويورك گرفت. در همانجا به سرمهندسى تحقيقات علمى منصوب شد. مدتى بعد مشاور عالى جرج فراى (مشاور سازمان برنامه آمريكا) گرديد. پس از بازگشت به ايران، ابتدا مديرعامل كارخانجات ونك شد سپس به سمت مدير عامل شركت سهامى شيلات ايران گمارده شد. همچنين در انستيتوى تكنولوژى به تدريس پرداخت در سال 1343 ش وزير پست و تلگراف و تلفن دولت حسنعلى منصور شد. از اعضاى موسس و عضو هيأت اجرايى حزب ايران نوين بود. منابع: رشتى‏زاده، كريم واحد رشتى زاده، بازيگران روى صحنه، تهران، بينا، 1343 ش