سند نامه ::
 
نامه يك كارمند
آقاى دكتر آموزگار، خيلى دير شده است.
پس از سه سال يكه تازى و در اطاق بروى خود بستن و بزيردستان توهين و هتاكى كردن و وزارت دارايى را تضعيف نمودن و كادرهاى شريف و كاردان و درستكار را پرت و پلا نمودن و يا بيكار كردن و هزاران تومان بودجه را حيف و ميل نمودن، تازه به فكر تشكيل مجمع دو هفتگى مسئولان وزارتخانه‏ها افتاده و دم از دموكراسى و رعايت ضوابط ميزنيد. بايد بگويم كه خيلى دير به اين فكر افتاده‏ايد، زيرا ديگر بين شما و اكثريت قريب به اتفاق كارمندان وزارت دارايى هيچگونه ارتباطى نيست و آنها شما را دوست ندارند. بد نيست علل اين دوست نداشتن را بدانيد:
1ـ روزيكه به وزارت دارايى منصوب شديد جناب آقاى هويدا وزير دارايى قبل از شما به زحمات زياد در حدود دويست نفر از كارمندان نادرست را از مركز و سرتاسر ايران جمع آورى و در اختيار كارگزينى گذارده بودند. شما در اين مدت بنا به توصيه افراد متنفذ و يا بعلل ديگر تمام آنها را در راس كارهاى حساس گمارديد و نشان داديد كه به انقلاب ادارى مومن نيستيد. آنوقت در اولين جلسه مجمع دو هفتگى مدعى شديد كه ديگران ضوابط را رعايت نمى‏كنند. در حاليكه اگر همين ديگران نبودند شما بيش از اين افتضاح بالا آورده بوديد.
2ـ قانون ماليات بر درآمد كه شما باتكاى آن به وزارت دارايى رسيديد، علاوه بر اينكه يكى از نارساترين قانونهاى موجود در ايران مى‏باشد، در آن بهيچوجه رعايت نظرات شاهانشاه آريامهر و كتاب انقلاب سفيد نگرديده است. شاهنشاه در كتاب خود توصيه فرموده‏اند كه نبايد سياست اقتصادى و مالياتى مملكت باعث متورم شدن سرمايه داران ايرانى گردد. جنابعالى بخلاف اين توصيه صريح طبقات كم درآمد و بخصوص مزد بگيران را تحت فشار مالياتى قرار داده و طبقات مرفه و بخصوص سرمايه دار دلال را كه افرادى نظير لاجوردى دوست پوكر شما در آن رده قرار دارند مشمول بخشودگيهاى فراوان كرده‏ايد. اگر قبول نداريد قانون جديد را با قانون قديم مقايسه كنيد تا ببينيد چگونه خدمتگزار سرمايه‏هاى بزرگ بوده و به چه نحو طبقات كم درآمد و حقوق بگيران را چزانيده‏ايد.
من در اينجا صريحا اعلام ميكنم كه اگر پختگى و كاردانى و تجربه فراوان معاونان هزينه و درآمد وزارتخانه‏ها و عده‏اى از همكاران آنها نبود، امروز نه شما در راس وزارت دارايى بوديد و نه قانون بشكل فعلى قابل اجرا بود.
3ـ بعلت اينكه وزارت دارايى برادر شما را نپذيرفت و بيرون كرد و خود شما را هم به علل بسيار هيچگاه دوست نداشت، در صدد انتقام جويى بر آمديد و در ظرف اين 3 سال تا توانستيد آنرا كوچك كرديد و بر خلاف نص صريح قانون اساسى كه نظارت بر درآمد و خرج مملكت را بعهده وزارت دارايى ميداند و در همه جاى دنيا معمول است تمام اختيارات وزارتخانه را از آن سلب نموديد.
4ـ در تمام مدت 3 سال بجاى اينكه مسئوليت‏ها را بين ارگانهاى وزارتخانه تقسيم نمائيد و از تجربيات كادرها حداكثر استفاده را بنفع مملكت بنمائيد كارها را بدست دو نفر بى شخصيت، كوچك و سوء استفاده‏چى و مغرض به نام على فرشچى و حسن رهبر سپرديد و همين دو نفر بودند كه با كارهاى زشت خود شما را درانظار بيست هزار نفر كارمندان وزارت دارايى بى اعتبار ساختند. شما در ظرف اين 3 سال هزارها تومان، چه از محل بودجه عمومى و چه از محل بودجه سرى در وجه اين دو نفر پرداخت كرديد.
رهبر را 3 بار و هر بار بمدت يك ماه روانه اروپا كرديد و فرشچى را هم تا آنجا كه توانستيد به اروپا و آمريكا فرستاديد.
احكام سفيد مهر بازرسى پيشكاريها را با فوق العاده روزانه دويست و پنجاه تومان در اختيار فرشچى گذارديد و دستش را در هرگونه سوء استفاده باز گذاشتيد. وقاحت بجايى كشيده كه رئيس دفتر شما مهمانسراى شيلات در حسن كياده1 و يكى دو محل ديگر در سواحل بحر خزر را مركز عياشى خود قرار داده كه همه مسئولان اين قسمتها شاهد و ناظر بوده‏اند. اين شخصيت بوسيله عطارچى توانسته است تا بحال صدها هزار تومان در سازمانهاى مالياتى سوء استفاه نمايد.
جنابعالى بجاى اينكه دركارهاى مشورتى وزارتخانه از مقامات مسئول
وزارتخانه و بخصوص از مشاوران وزارت دارايى كه اكثر آنها از شريفترين و با تجربه‏ترين و پاكترين شخصيتهاى وزارتخانه ميباشد استفاده كنيد متوجه عده‏اى از افراد غير مسئول در خارج ازوزارتخانه شده و با نظر آنها كار ميكنيد مهندس گرمان و مهندس گيتى مهر كه از شركاى مقاطعه كارى شما مى‏باشند و در تمام اين مدت مشغول عزل و نصب روساى حسابدارى و مسئولان مالياتى بوده و بنام شما استفاده‏هاى كلانى كرده‏اند.
همين گرمان كه چند سال قبل هنگام آزادى از زندان دينارى سرمايه نداشت امروزه فقط در يكى از بانكها هشت ميليون تومان موجودى دارد. شما به سعيدى فيروز آبادى كه هنگام تصدى سازمان مسكن چند امتياز مقاطعه كارى بشما داده بود ماهى شش هزار تومان مى‏پردازيد و تا كنون دو بار او را به عناوين موهوم به سفرهاى چند ماهه اروپا و آمريكا فرستاده‏ايد و هزاران تومان ناز شصت پرداخته‏ايد. در حاليكه فوق العاده اضافه كار ساير مشاوران و مديران كل را از 700 تومان به سيصد تومان تقليل داده‏ايد و اين اقدام شما طبق تصويب نامه دولت خلاف قانون ميباشد. زيرا اين تصويب نامه اضافه كار مقطوع را جزو مزاياى مستمر شناخته است. از اين ولخرجى‏ها در ظرف 3 سال زياد كرده‏ايد كه اگر صورت آن از بودجه عمومى و بودجه سرى استخراج گردد آنوقت بايد مستقيما بديوان كيفر تشريف ببريد.
5ـ وزارت دارايى در تهران و شهرستانها حدود بيست هزار نفر كارمند دارد. براى جلوگيرى از گرايش اين كارمندان بسوى فساد، بخصوص سازمانيكه هميشه با پول و مودى مالياتى سرو كار دارد. در درجه اول بايد وسيله رفاه آنانرا فراهم كرده و سپس اگر به فساد گرائيدند آنانرا تسليم قانون نمود. شما در ظرف سه سال برخلاف اوامر شاهنشاه هيچ كارى براى كارمندان نكرديد. براى تهيه مسكن، وسيله حمل و نقل، سالن ناهارخورى و تهيه باشگاه و تعمير و تدارك پلاژ نيمه كاره فرح آباد كوچكترين مساعدتى ننموده‏ايد. در حالى كه وزارت كار ـ وزارت كشور ـ وزارت آبادانى و مسكن هر كدام با استفاده از بانكها براى كارمندان خود وامهاى يكصد هزار تومانى مسكن گرفتند. اما وزارت دارايى با داشتن دو بانك ملى و بيمه بايد وامهاى كوچك را با بهره 14 درصد از بانك صادرات بگيرد. شما در حاليكه تظاهر به صرفه جويى ميكنيد و اتومبيل مسئولان وزارتخانه را از زير پايشان بيرون ميكشيد دو ماه قبل از محل اعتبار مبارزه با قاچاق مالياتهاى غير مستقيم مبلغ يكصد و سيزده هزار تومان براى خريد يك دستگاه اتومبيل بنز جهت خودتان برداشت كرده‏ايد. شما ششصد هزار تومان بودجه سرى ساخت وزارتخانه را در وجه پادوها و خبرچينها و تبليغات چى‏ها پرداخت كرده‏ايد تا براى نخست وزيرى شما فعاليت نمايند.(شتر در خواب بيند پنبه دانه).
6ـ شما در مدت 3 سال باند بازى و دسته بندى را به مرحله‏اى رسانيده‏ايد كه 2 ماه قبل دائى خودتان افسر بازنشسته تيمسار را به رياست گمرك منصوب كرديد. در حاليكه اساسنامه قانونى گمرك ميگويد رئيس كل گمرك بايد كارمند وزارت دارايى با سابقه دهساله باشد. اول رئيس گمرك بشود تا بتواند معاونت وزارتخانه را احراز كند. شما ايشان را برخلاف سازمان مصوبه كه وزارت دارايى را داراى 4 معاون ميداند به معاونت وزارتخانه منصوب و اختيارات خودتان را به نامبرده تفويض كرده‏ايد. در صورتيكه همانطور كه قبلاً نوشته شده تاكسى رئيس گمرك نباشد نميتواند معاون وزارت دارايى مسئول گمرك باشد.
چون اين اقدام قانون شكنانه جنابعالى اثر بسيار بدى داشت مجمع دو هفتگى را تشكيل داديد تا دائى جان را در ميان مسئولان وزارتخانه لانسه كنيد. اگر واقعا قصد قوم و خويش بازى نداشتيد و خواسته‏ايد از قدرت نظامى براى نظم و ترتيب گمرك استفاده كنيد چرا از افسران تحصيل كرده و شريف ارتش دعوت به
عمل نياورديد كه در سه سال گذشته هر چه قوم و خويش بنجل داشتيد بوزارت دارايى تحميل كرديد. يكى از آنها رهنما دربان دخانيات بود كه به دستور مستقيم خود شما به نظارت كارخانه آبجو سازى بيلاسو منصوب و حداقل ماهى بيست هزار تومان رشوه ميگيرد و به جاى يك ساعت 2 ساعت امگا بهردو دستش مى‏بندد.
بيش از ده پانزده نفر دختر و پسر و حتى مردان كهن سال را كه با شما و حسن رهبر نسبت داشتند استخدام كرديد. در دو سه ماه اخير با اينكه بيش از 50 نفر ليسانسيه اقتصاد بيكار هستند دستور استخدام دو نفر ليسانسيه اقتصاد كه پسر خاله شما هستند داديد و از طريق خريد خدمات بيش از دو هزار تومان به هر يك حقوق مى‏پردازيد.
آقاى دكترآموزگار:
اقدامات 3 ساله شما به اندازه‏اى ناصحيح و خلاف موازين قانونى بوده است كه اگر بخواهند شما را تحت تعقيب قانونى قرار دهند براى هميشه از خدمات دولتى طرد خواهيد شد.شما به مناسبتى گفته‏ايد كه 3 نفر كارمند وزارت دارايى با هم خوب نيستند . اين اشتباه را آدم احمق و كثيفى نظير فرشچى در كله شما فرو كرده است، كارمندان شريف و شاهدوست وزارت دارايى همه با هم از نظر صنفى متفق و متحد هستند منتها اگر با شما روبرو نميشوند براى اين است كه شما را بايكوت كرده‏اند.
شما همه را با فرشچى خبرچين و دزد و رشوه خوار مى‏سنجيد، در حاليكه صدها كارمند شريف و انسان در وزارت دارايى وجود دارند كه از خواستن و تقاضا كردن از شما آدمى كه همسر خارجى خود را براى تظاهر به بيمارستان ميفرستيد تا مبلغى پول در دست يك كارمند زن زحمتكش بگذارد، عار دارند. شما آنقدر مورد تنفر كارمندان هستيد كه از چند ماه قبل با كمك محافظ به جلوى پله‏ها ميآييد و بعد ماموران انتظامى شما را در ميان گرفته و به اطاقتان ميبرند و آخر وقت هم بهمين ترتيب از وزارتخانه خارج ميشويد. كارمندان وزارت دارايى از جناب آقاى نخست وزير ـ رياست محترم بازرسى شاهنشاهى ـ تيمسار رياست محترم سازمان امنيت و اطلاعات كشور و بخصوص از جناب آقاى علم وزير محترم دربار شاهنشاهى انتظار دارند كه متن اين نامه را از لحاظ مبارك شاهنشاه آريامهر بگذرانند و استدعا نمايند كه براى ايجاد تحرك و اجراى انقلاب ادارى در وزارت دارايى عنايت شاهانه را شامل اين وزارتخانه فرموده و كسى كه قادر باجراى منويات مترقيانه شاهنشاه باشد به وزارت دارايى منصوب فرمايند.
دكتر احمد پارسا ـ كارمند وزارت دارايى
اول دى ماه 1347
در پرونده آقاى دكتر آموزگار ضميمه و بايگانى گردد ضمنا مدارك مربوطه و اين اعلاميه ضميمه پرونده كامل وزارتى 17 / 11

1ـ حسن كياده نام يكى از دهستانهاى سه گانه بخش آستانه شهرستان لاهيجان اين دهستان در قسمت شمال بخش كنار دريا و مصب سفيد رود واقع است از 6 آبادى بزرگ و كوچك تشكيل شده است مركز دهستان حسن كياده قراء مهم آن عبارتند از سالكده، شمال كماچال، اميركياسر