سند نامه ::
 
اقدامات مخالفين آموزگار بر عليه او
موضوع : شايعات عليه آموزگار وزير دارايى

از : 20 / ه / 8 تاریخ 19 / 10 / 47
به : 322 شماره : 32997 / 20 / ه / 8

ظرف يكى دو هفته اخير موج مخالفت با دكتر جمشيد آموزگار وزير دارايى بار ديگر شدت يافته و اعلاميه تازه‏اى عليه او در وزارت دارايى منتشر شده كه فوق العاده باعث ناراحتى او گرديده است. ضمنا انتصاب افراد مخالف آموزگار از طرف خسروانى وزير كشور بعنوان معاونان وزارت كشور و استاندار اصفهان شايعه فوق و ناراحتى آموزگار را تشديد و باصطلاح وضع او را در وزارت دارايى بكلى متزلزل ساخته است و چنانچه آموزگار در اين سفر شاهنشاه آريامهر جزو ملتزمين ركاب قرار نميگرفت فوق العاده اين شايعات مخالفين بضررش تمام ميشد. گفته ميشود انتصابات اخير خسروانى كه با صلاحديد مستقيم آقاى نخست وزير انجام گرفته نمونه‏اى از مخالفت شخصى ايشان با آموزگار است و بهمين جهت همه انتظار دارند كه نامبرده پس از بازگشت شاهنشاه از كابينه خارج گردد مخصوصا از اينكه ميگويند برادر او هم از پست معاونت كل وزارت آبادانى و مسكن بركنار شده است. بين محافل حزب ايران نوين همچنين شنيده ميشود كه در صورت كنار رفتن آموزگار از كابينه دكتر مجيدى به عنوان وزير دارايى منصوب ميگردد.
ضمنا انتظار ميرفت كه هفته گذشته درحزب ايران نوين بين دكتر كلالى ومقامات حزبى رفع اختلاف شود ولى اينكار صورت نگرفت و باصطلاح باند دكتر كلالى از اين موضوع بكلى منصرف شده‏اند و حاليه در حزب چند دستگى خاصى براى تعيين جانشين او بوجود آمده و در پشت پرده فعاليتهاى زياد و محرمانه‏اى صورت ميگيرد و همه منتظرند كه ببينند پس از بازگشت شاهنشاه وضع دولت و اختلافات موجود به چه صورتى نمايان خواهد شد.
نظريه 20 / ه / 8 :
صحت خبر در مورد پخش اعلاميه عليه دكتر آموزگار وزير دارايى مورد تائيد است. م

اعلاميه براى اداره كل نهم جهت تحقيق مطالب ذكر شده ارسال شود. 20 / 10