سند نامه ::
 
اقدامات آموزگار در وزارت دارائي
موضوع : تصميمات و اقدامات دكتر آموزگار وزير دارايى عطف به 23742 / 322 ـ 14 / 4 / 46

از : مديريت كل اداره سوم تاریخ 25 / 5 / 46
به : تيمسار رياست ساواك شماره : 13855 / ه5

نتيجه تحقيقاتيكه از طريق ساواك جنوب شرق بعمل آمده است بشرح زير اعلام ميگردد.
1ـ موضوع عدم رضايت و دسته بنديهاى موجود در وزارت دارايى دير زمانى است در آن وزارتخانه مشهود بوده و نميتوان دكتر آموزگار وزير دارايى و ساير ايادى وى را واقعا مسببين اصلى قلمداد و به شمار آورد ليكن ميتوان گفت در زمان وزارت دكتر آموزگار بر ميزان نارضايتى كارمندان بخصوص كارمندان عاليرتبه آن وزارتخانه بعلت عدم واگذارى امور به افراد لايق و كاردان و يا تفويض مشاغل حساس به افراديكه بعدم صلاحيت مشهورند افزوده گرديده و به نظر ساواك مزبور على اردلان مدير كل مالياتهاى وزارت دارايى كه از منسوبين نزديك دكتر سنجابى ميباشد و به جبهه ملى نيز تا اندازه‏اى سمپاتى دارد بطور غير مستقيم در اين نارضايتى مؤديان مالياتى سهيم ميباشد.
2ـ از شايعه عضويت دكتر آموزگار در سازمان سيا اطلاعاتى تا كنون بدست نيامد و نامبرده به جز آقاى حسن رهبر معاون و وزارت دارايى ساير منسوبين نزديك خود به وزارت دارايى منتقل ننموده است.
3ـ چندى قبل از طرف دكتر آموزگار به اداره كارگزينى آن وزارتخانه دستور داده شده كه كليه كارمندان منتسب به كارگزينى را در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار دهند تا در امر مبارزه با بيسوادى همكارى نمايند. ولى چون در بين اين دسته كارمندان عاليرتبه‏اى وجود داشته‏اند كه در سابق در رأس مشاغل حساس انجام وظيفه مينموده‏اند لذا از اين دستور ناراحت و زير بار نرفته در نتيجه يك تشنج و عدم رضايت در وزارت دارايى ايجاد گشته است.
4ـ پيرامون عدم رضايت كارمندان وزارت دارايى درباره عنوان شدن مجدد ماده 115 قانون استخدام تا كنون اطلاعاتى به دست نيامده.
5ـ اطلاعاتى از آقاى حسن رهبر معاون وزارت دارايى در دست نيست ولى كارمندان وزارت دارايى از اعمال و رفتار نامبرده ناراضى و به وى بدبين ميباشند ضمنا چندى قبل او عازم لندن گرديده است. ليكن منظور اصلى اين مسافرت كه جهت معالجه همسرش صورت گرفته و يا مأموريت ادارى بوده است روشن نيست در صورت ظاهر بعنوان ماموريت ادارى انجام گرفته است.
از طرف رئيس ساواك تهران ـ نواب
رئيس بخش 5 حمزه لو 25 / 5
اقدام كننده