سند نامه ::
 
تصميمات و اقدامات آموزگار در وزارت دارائي
موضوع : تصميمات و اقدامات دكتر آموزگار
تاریخ 6 / 4 / 1346
از : 322
وزير دارايى كه قدرى بيشتر مغرور و متكبر شده در اداره امور اقتصاد اعمال خشونت داشته و همين امر باعث گرديده تا كمتر به نتايج تصميم يا اقدام خود توجه نمايد. مشاراليه ضمن اينكه بيشتر بظاهر كار تا باطن علاقه‏مند است در محيط وزارت دارايى سدى بدور خود كشيده و از پذيرفتن اعضاء متوسط دارايى و لو اينكه آنها درد يا پيشنهاد مربوط بامور مالياتى داشته باشند اكراه داشته كه
اين موضوع طبعا به معاونين و مديران كل هم سرايت بطوريكه فعلاً در وزارت دارايى صدرنشينان حوزه وزارتى با ساير كارمندان بيگانه‏اند باشخاص منسوب يا مورد نظر وزير و معاونان شغل و مزاياى بهترى واگذار و با اينكه مسئوليت كلى و يا سنگين امور بدوش كارمندان متوسط و پائين است ولى بيشتر از مزايا محروم اند 90% اين تيپ كارمندان كه ركن اجرايى و زحمتكش اين وزارتخانه را تشكيل
ميدهند از وضع موجود ناراضى بوده و به عقيده آنها دكتر آموزگار كه دوره مهندسى بهداشت آب را طى كرده‏اند بفن و فوت امور ماليه وارد نبوده و نمى‏تواند وزير دارايى مناسبى باشد زيرا اداره امور وزارت دارايى تبحر و سابقه لازم دارد. از وضع جارى وزارتخانه مذكور موديان مالياتى هم راضى نبوده و در خلال گفتگوى تجار اين عدم رضايت مخصوصا در مورد قانون جديد ماليات بر درآمد
كه به نظر آنها مبهم نارسا تدوين شده احساس شده است. شايعه عضويت دكتر آموزگار در سازمان سيا چه در وزارت دارايى و چه خارج از اين وزارتخانه بيشتر سر زبانها افتاد
و مخالفين نامبرده اين مطلب را مصرا اشاعه ميدهند. سر دفتر محضر شماره 338 ضمن انتقاد از وزارت دارايى اظهار ميداشت وزير دارايى و برادرش عضو مقدم سيا هستند و پدرشان نيز عضو فراماسون است و اينها مامورند كه خرابكارى و عدم رضايت توليد كنند نسبت به سياست خارجى . موضوع ديگرى كه مورد استناد مخالفين وزير دارايى ميباشد اينست كه مشاراليه ابتدا سعى داشته
منسوبين خود را ارتقاء داده و مقامهاى بهترى را بآنان تفويض نمايد كما اينكه حسن رهبر كه نسبتى با وى دارد ابتدا به سمت مدير كل وزارتى و پس از مدتى بمعاونت وزارتخانه منصوب نموده و اين شخص (حسن رهبر) از علاقمندان صميمى دكتر مصدق بوده و در وقايع 28 مرداد كه سمت مدير عامل بنگاه خالصجات را داشته دستور پائين آوردن تمثالهاى مبارك شاهنشاه آريامهر را از
ديوارهاى اداره‏اش صادر كرده بود. دكتر آموزگار دستور صادر كرده كه چهارصد نفر عضو منتسب به كارگزينى وزارت دارايى بآموزش و پرورش انتقال دهند ولى هنگام ملاحظه ليست
مربوطه (بنا به اظهار هوشيدر مدير كل كارگزينى وزارت دارايى) چند نفر منجمله اشرفى نام را مشخص و متمايز كرده و به هر يك از آنها شغل خوبى واگذار نموده كما اينكه اشرفى كه از منسوبين دكتر آموزگار و رهبر ميباشد بسمت بازرس دولت در شيلات منصوب گرديده است.اكثر منتسبين بكارگزينى وزارت دارايى از برجسته‏ترين و بهترين اعضاء ماليه بوده و هيچ يك حاضر
نشده‏اند حكم صادره را اجرا نمايند و ميگويند اولاً يكنفر عضو وزارت دارايى نميتواند مدرس شود همانطور كه يكنفر معلم نمى‏تواند وظيفه ماليه انجام دهد ثانيا چنانچه انتقال اين
عده بعذر اضافه سازمان و عدم احتياج است چرا علاوه بر وجود آموزشگاه وزارت دارايى كه همه ساله دويست نفر كارمند تحويل ميدهد هر سال 100 الى 200 نفر افراد جديد در وزارت دارايى استخدام ميشوند مضافا اين كه وزير آموزش و پرورش هم به علت اينكه منتسبين انتقالى وزارت دارايى قابل استفاده نخواهند بود نمى‏پذيرد. نتيجتا كارمندان مورد بحث گرفتار بلا تكليفى و
ناراحتى شديد گشته و بين اين عده كه دو نفر خزانه دار كل و چند رئيس اداره يا پيشكار سابق وجود دارد عقيده دارند كه دكتر آموزگار ميدانسته كه اين افراد جهت تدريس قابل استفاده براى وزارت آموزش و پرورش نيستند مع الوصف من باب قدرت نمايى مبادرت به اين عمل كرده است. اخيرا براى كارمندان وزارت دارايى روشن شده كه مبتكر طرح و پيشنهاد ماده معروف 115 دكتر
آموزگار و رهبر بوده و چون طبق اظهار و تاييد محارم وزير دارايى وى ميخواهد نخست وزير شود لذا قصد داشت با تصويب و اجراى ماده مزبور و انتساب آن به نخست وزير عده كثيرى از ماموران دولت را عليه آقاى هويدا برانگيخته و بزعم خود موجبات سقوط ايشان را فراهم سازد. اخيرا نيز رهبر معاون وزارت دارايى براى اينكه بتواند عيال مريض خود را به لندن ببرد يك ماموريت ساختگى
ترتيب داده شد و او همراه بانو عازم لندن گرديده است شايع است كه 400 هزار ريال بابت اين ماموريت بمشاراليه پرداخته‏اند. آقاى صاحب الزمانى به ساواك جنوبشرق اعلام كه تحقيق و نتيجه را اعلام دارند. 15 / 6