سند نامه ::
 
زد و بندهاي آموزگار !
كسب اطلاع در مورد زد و بندهاى سابق جمشيد آموزگار وزير دارائى و جهانگير آموزگار رئيس هيئت اقتصادى ايران در آمريكا

در دو سال قبل كارخانه فورد امريكا بوسيله لوات ماكدونالد Lovat. Macdonaldو سه نماينده ديگر بدولت ايران (سازمان برنامه) پيشنهاد نمود كه نظر بحسن نيتى كه نسبت باصلاحات ارضى ايران دارد حاضر است بميزان يكصد ميليون ماشين آلات كشاورزى تحويل دهد. چاههاى عميق با آبدهى زياد در مراكزيكه نياز به آب هست احداث كند. صد مركز كارآموزى در مراكز شهرستانها ترتيب دهد ـ محصلين ايرانى را در آمريكا در محيط كار براى منظورهاى فوق آماده نمايد و بمراكز مذكور بفرستد ـ ارتباط اين مراكز را با ميدانهاى بزرگ بوسيله جاده اسفالتى تامين نمايد براى استرداد اين وام ده سال مدت بخشودگى منظور نموده بود و مدت پرداخت اين وام را 30 سال تعيين نموده و پرداخت را جنسى يا نقدى بهر ارز در مدت 30 سال ميپذيرفت.
با دكتر كاظم زاده ـ دكتراسفنديارى ـ دكترعاليخانى ـ مهندس زنجانى وثيق نماينده‏ـ دكتر حسن ستوده وكيل دادگسترى و استاد دانشگاه كه سمت مشورتى داشت مطرح گرديد. در خلال اين احوال آقاى جهانگير آموزگار از امريكا بتهران آمد. متصديان ايرانى به هيئتهاى خارجى دستور دادند كه با جهانگيرآموزگارتماس حاصل كنند. جهانگير آموزگار دستورداد كه با برادرش جمشيد آموزگار موضوع در ميان گذاشته شود. بطوريكه از قرائن و شواهد امر مشهود گرديد جمشيد آموزگار كه فعلا وزير دارائى است بعنوان (حق العمل) مبلغى در حدود 800000 دلار درخواست نموده بود.
موضوع را ميتوان از مهندس زنجانى و وثيق كه فعلا نماينده دكتر حسن ستوده ميباشد با تلفن 48611 استعلام نمود و كليه سوابق مربوطه نزد او ميباشد.
توضيح اينكه آقاى وثيق كارشناس رسمى دادگسترى است و بسيار وجهه خوبى در دادگسترى دارد.
اصل در پرونده روابط ايران و امريكا كلاسه 810 ـ ر اين رونوشت در پرونده دكتر جمشيد آموزگار بايگانى شود. رئيس بخش 322 ـ كاميار