سند نامه ::
 
آمريكائيها ميخواهند !
درباره : اظهارات عميدى نورى

از : 20 ه / 5 تاریخ 8 / 12 / 45
به : 322 شماره : 30456 / 20ه5

ساعت 1900 روز چهارشنبه 26 / 11 / 45 در منزل آقاى عميدى نورى1 عده‏اى از دوستان او جمع بوده‏اند و درباره مالياتهائى كه از طرف دولت اخيرا تصويب شده مذاكره و بحث بوده. ابوالحسن عميدى نورى ضمن اظهارات خود گفته است كه آموزگار وزير دارائى كه زنش خارجى است يك پاسپورت داخلى و يك پاسپورت خارج دارد و نيز داراى يك دفتر مهندسى مشاور است كه تاكنون 50 مليون حق و حساب گرفته ولى يك خانه در اين مملكت درست نميكند عميدى نورى ميگويد مينوت لايحه ماليات را نيز آمريكائيها تهيه كرده و بدست آموزگار داده‏اند كه قرائت نمايد و از مجلس بگذراند و شاه نيز مجبور است اين لوايح را قبول كند زيرا آمريكائيها ميخواهند و پشت اين لايحه ايستاده‏اند وميگويد پدر اين ملت سوخته است خواه تصويب شود و خواه نشود. نظريه رئيس ساواك شميرانات : در اين جلسه باقر خواجوى نيز حضور داشته است. منبع عضو انجمن محلى است و با عميدى نورى آشنائى دارد و بعضا اين قبيل اطلاعات را از جلسات خصوصى اشخاص ميدهد و از آقاى عميدى نورى نيز گفتن اين مطالب بعيد بنظر نميرسد.
رونوشت برابر اصل است. اصل اين اطلاعيه در پرونده وزارت دارايى است رونوشت در
پرونده دكتر جمشيد آموزگار وزير دارايى بايگانى شود. 12 / 12 / 45

1ـ ابوالحسن عميدى نورى مازندرانى فرزند محمد رضا عميد الشعرا به سال 1282ش در تهران چشم به جهان گشود. تحصيلات ابتدائى را در دبيرستان دارالفنون گذراند و از دانشكده حقوق ليسانس گرفت. چندماهى به دعوت داور، داديار دادسراى استان تهران شد. خدمات مطبوعاتى را از سال 1301ش شروع كرد. و با روزنامه هاى «ستاره ايران»، «كار» ، «وطن» همكارى داشت چندى نيز سردبير «ستاره ايران» و «توفان» بود. در سال 1320ش مدتى نيز سردبيرى روزنامه «ستاره» را به عهده گرفت و در سال 1321ش روزنامه «داد» را منتشر ساخت كه تا سال 1340 ش ادامه يافت عميدى نورى در شهريور 1332ش در كابينه سرلشگر زاهدى به سمت معاونت نخست وزير و سرپرستى اداره كل تبليغات منصوب گرديد. در دوره‏هاى هجدهم و نوزدهم انتخابات مجلس شوراى ملى از بابل به مجلس راه يافت. از جمله آثار او: آذربايجان دمكرات، تخت جمشيد، جرم و مجازات. منابع: گروه مولفان با مقدمه غلامحسين صالحيار، چهره مطبوعات معاصر،تهران،پرس اجنت، 1351ش؛ فهرست اسامى و مشخصات نمايندگان 24 دوره مجلس شوراى ملى، دفتر انتخابات وزارت كشور، نشريه 5، 1368ش؛ مشار، خانبابا، مولفين كتب چاپى فارسى و عربى، ج 1، تهران، بى نا، 1340ش مهجورى، اسماعيل، دانشمندان و رجال مازندران، بى جا، شرق، 1353 ش، خاطرات عميد نورى، تهران، مؤسسه تاريخ معاصر، ج اول، 1381