سند نامه ::
 
اختلاف بين آموزگار و هويدا
درباره : اختلاف بين نخست وزير و وزير دارائى

از : 300الف تاریخ 1 / 10 / 45
به : 322 شماره : 981 ـ 300الف

اخيرا شايعات زيادى در مورد اختلاف نخست وزير با دكتر آموزگار وزير دارائى انتشار يافته و گفته ميشود در صورت ترميم كابينه دكتر آموزگار بطور قطع از كابينه خارج خواهد شد. دكتر آموزگار در هفته گذشته به چند تن از نزديكان خود اظهار خستگى از كار زياد نموده و گفته مايلست بار ديگر بكارهاى آزاد مشغول شود. قراردادى را كه قبلا قرار بود در سازمان برنامه بشركت مقاطعه كارى دكتر آموزگار داده شود اخيرا تغيير داده و بشركت مقاطعه كارى اطلس1 كه گفته ميشود مربوط به تيمسار رياحى است داده‏اند و در اين خصوص در سازمان برنامه گفته ميشود موضوع مزبور به دستور نخست وزير عملى شده است واضافه ميكنند بطور كلى اساس اختلاف بين نخست وزير و دكتر آموزگار از همين زمان شروع شده است. موضوع قرارداد اينستكه براى چندمين بار در طول سه برنامه بمنظور مطالعه در كار بنادر كشور قراردادى بمبلغ در حدود پانصد مليون تومان با يك شركت فرانسوى بسته شده كه قبلا نظير همين قرارداد را با شركت مقاطعه كارى دكتر آموزگار بمبلغ صد ميليون تومان بسته بودند.
در پرونده دكتر آموزگار وزير دارايى 294 ـ الف ـ م بايگانى شود. 8 / 10

1ـ يكى از راههاى غارت بودجه مملكت اعطاء موافقت اصولى به نزديكان و محارم است. فروش موافقت اصولى به ديگران پول هنگفتى را نصيب وابستگان رژيم مى‏كرد. در رابطه با مقاطعه كارى هم به همين گونه عمل مى‏شد. بجاى اينكه مقاطعه كارى از طريق مناقصه يا مزايده به شركتهاى واقعى واگذار شود. بصورت توصيه عمل مى‏شد و نفع آن دوجانبه و نتيجه آن غارت بودجه مملكت و انجام شدن كار بصورت ظاهرى بود.