سند نامه ::
 
جناح آمريكائي !
درباره : دكتر جمشيد آموزگار (حزب ايران نوين)

از : 300الف تاریخ 26 / 8 / 45
به : 321 شماره : 877 / 300الف
1ـ كانديد بودن دكتر آموزگار براى تصدى مقام نخست وزيرى مورد تائيد گردانندگان اصلى حزب ايران نوين نيست و يكى از علل تزلزل وضع حزب بعد از مرگ مرحوم منصور1 همين شايعات مربوط به نخست وزيرى دكتر آموزگار است در حزب ايران نوين گفته ميشود اگر موضوع نخست وزيرى دكتر آموزگار عملى شود تشكيلات حزب مذكور متلاشى خواهد شد براى اينكه دكتر آموزگار از نظر اجتماعى خود داراى دوستانى است كه با انها همكارى دارد و از نظر سياسى هم بيشتر به دكتر اقبال نزديك است.
2ـ دوستان و اطرافيان دكتر آموزگار ضمن تائيد برنامه هاى انقلابى شاهنشاه از نظر سياسى جزء جناح آمريكائى دستگاه حاكمه محسوب ميگردند و عقيده آنها اتخاذ رويه بيطرفى در سياست جهانى نيست و مايلند هر چه بيشتر به بلوك غرب كه جنبه ضدكمونيستى دارد وابسته باشند. اين عده چون اكثرا از دوستان مرحوم منصور بوده‏اند رويه سياسى او را تعقيب ميكنند و ميخواهند آموزگار در راهى برود كه مرحوم منصور ميرفت.
عينا جهت اقدام به اداره 322 ـ 2 ارسال ميگردد. 28 / 8
رونوشت در پرونده دولت آقاى هويدا ـ آقاى دكتر اقبال منعكس شود.
اين برگ در پرونده دكتر جمشيد آموزگار بايگانى شود. رئيس بخش 322 شهسوارى. 1 نسخه به 321 داده شد.

1ـ منصور : منظور حسنعلى منصور نخست وزير مى‏باشد كه سال 1343 به خاطر تصويب لايحه كاپيتولاسيون اعدام انقلابى شد.