سند نامه ::
 
آموزگار و دفتر اقتصادي ايران در واشنگتن
درباره : اعلاميه عليه مقامات دولتى

از : يكى از كارمندان سفارت واشنگتن تاریخ 22 / 8 / 45
به : پيشگاه مبارك شاهنشاه آريامهر شماره : 1405 / 303

شرح: شخصى كه خود را كارمند سفارت شاهنشاهى در واشنگتن معرفى و از ذكر نامش خوددارى نموده طى نامه‏اى كه از واشنگتن براى تيمسار سپهبد يزدان پناه1 ارسال داشته متذكر شده است.
«انتظار روزى را دارد كه افتخار شرفيابى حضور مبارك شاهنشاه آريامهر را پيدا كند تا شفاها مطالبى را بعرض ملوكانه برساند و از آنجا كه وظيفه وجدانى و شاهدوستى خود دانسته موارد زير را اختصارا بيان داشته است.» در حدود پنج سال است كه دفتر اقتصادى ايران در واشنگتن تاسيس گرديده و هر سال بيش از يكصد هزار دلار مخارج اين دستگاه است آقاى بهنيا كه داماد خود را در اين دستگاه گذارده بود و اكنون آقاى آموزگار وزير دارائى كه برادرش رئيس دستگاه است از اين دستگاه پشتيبانى كرده و ميكنند. مخارج سنگينى را خرج انتشار مجله‏اى ميكنند كه جرايد آن مطالب را قبلا درج نموده‏اند.
سالى دو سه بار هم رئيس نمايندگى چند قرارداد امضاء ميكند كه سفير ايران هم ميتواند اين كار را بكند و اضافه نموده دفتر اقتصادى با ده نفر كارمند و چند منشى و راننده و اتومبيل كنتينانتال و خانه لوكس هزينه گزافى در بردارد و گذشته از آن رئيس نمايندگى بابت كرايه منزل هرماه 385 دلار ميپردازد ولى 750 دلار بانضمام مخارج شخصى از قبيل لباسشوئى. مخارج رستوران و غيره بحساب دولت منظور ميكند. هفته گذشته بدون مجوز قانونى آقاى گودرزنيا را كه معاون دفتر اقتصادى و مخالف با اين اعمال بود اخراج كرده است. يك طغرى پاكت محتوى يكبرگ نامه نامبرده بالا به ضميمه تقديم ميگردد.
رونوشت برابر اصل است.
اصل اطلاعيه به بخش 315 ارسال شود و رونوشت در پرونده دكتر جمشيد آموزگار كلاسه 294 ـ الف ـ م بايگانى شود.

1ـ مرتضى يزدان پناه: مرتضى يزدان پناه فرزند على اكبر در 1270ش در تهران به دنيا آمد. پس از تحصيلات ابتدائى وارد مدرسه قزاقخانه شد. در 1912م عهده دار خدمت شد. چند سال بعد به درجه سرهنگى نائل آمد. به هنگام قيام جنگلى ها در گيلان بود. وى از جمله مامورينى بود كه احمد شاه را براى سفر به اروپا همراهى كرد. پس از كودتاى 1299ش به تهران آمد و به سمت فرماندارى نظامى تهران منصوب گرديد. پس از مدتى به درجه سرتيپى و فرماندهى پادگان مركزى رسيد. مدتى فرماندهى لشكر مركز را به عهده داشت كه چندى بعد مورد سوء ظن قرار گرفت. اما پس از گذشت چند ماه به رياست ژاندارمرى كل كشور منصوب شد. يزدان پناه پس از شهريور 1320 به درجه سپهبدى ارتقاء يافت. در 1321ش به رياست دفتر نظامى شاه رسيد و آجودان مخصوص وى گرديد. در 1933م به اروپا رفت كه چندى بعد به تهران بازگشت. از ديگر مشاغل سپهبد يزدان پناه، مى‏توان به: عضويت در شوراى جنگ، رياست ستاد ارتش، ژنرال اجودان شاه، وزارت جنگ، وزارت راه، رياست هيات مديره بانك سپه و رياست سازمان بازرسى شاهنشاه اشاره كرد. همچنين در دوره چهارم مجلس سنا، به عنوان سناتور تهران منصوب شد. وى در 14 بهمن 1351 در تهران بر اثر سكته قلبى از دنيا رفت. منابع: احمد، خاطرات نخستين سپهبد ايران، به كوشش غلامحسين زرگرى نژاد، موسسه پژوهش و مطالعات فرهنگى، تهران، 1373ش، قاسمى، ابوالفضل، سياستمداران ايران در اسناد محرمانه وزارت كار، بريتانيا، آينده، شماره 406، سال 1376