سند نامه ::
 
حمايت آموزگار از جامعه فارغ التحصيلان امريكا
درباره : جامعه فارغ التحصيلان امريكا

از : 300 / الف تاریخ 7 / 8 / 45
به : 321 شماره : 797 / 300الف

بطوريكه از مقامات سازمان برنامه كسب اطلاع شده از طرف دكتر آموزگار وزير دارائى براى معاونت گمرك و سرپرستى سازمان بنادر و كشتيرانى مهندس اقبال راد مشاور عالى فنى سازمان برنامه در نظر گرفته شده است و هفته گذشته نيز پس از پايان جلسات هيئت عالى سازمان برنامه ملاقاتى بين اين دو صورت گرفته است. در اين ملاقات دكتر آموزگار از مهندس اقبال خواسته است هرچه زودتر نامبرده در جامعه فارغ التحصيلان امريكا نام نويسى كند و مهندس اقبال در پاسخ اظهار داشته در حاليكه شما در نظر داشتيد يك جامعه واحد از كليه فارغ التحصيلان خارج بوجود آوريد چرا مجددا تغيير عقيده داده‏ايد. دكتر آموزگار ميگويد فعلا از اين موضوع منصرف شده‏ايم و تصميم گرفته‏ايم بواسطه فعاليتهائيكه عليه ما و دوستانمان بعمل ميايد باين ترتيب نزديكى و وحدت بيشترى پيدا كنيم و بهمين منظور از جامعه حمايت خواهيم كرد و موضوع ادغام جامعه تحصيلكرده‏هاى اروپا و امريكا منتفى است.
بطوريكه مهندس اقبال راد اظهار ميداشت پس از اين ملاقات و گفتگو يكنوع سردى بين دكتر آموزگار و مهندس اقبال راد بوجود ميايد و ديگر از طرف دكتر آموزگار مراجعه‏اى بنامبرده بعمل نميايد در حاليكه موضوع معاونت مهندس اقبال راد قبل از مسافرت دكتر آموزگار بامريكا و گزارشى كه در اين خصوص توسط مهندس اقبال راد تهيه شده بود مورد موافقت دكتر آموزگار قرار گفته بود.اصل در پرونده وزارت دارايى‏كلاسه 221911
رونوشت در پرونده دكتر جمشيد آموزگار كلاسه 294 ـ الف ـ م بايگانى شود.
رئيس بخش 322 شهسوارى