سند نامه ::
 
مذاكرات آقاي وزير و رئيس بانك مركزي
درباره : مذاكرات وزير دارائى و رئيس بانك مركزى

از : 300 / الف تاریخ 30 / 7 / 45
به : 323 شماره : 776 ـ 300 / الف

بعد از ظهر چهارشنبه 27 / 7 / 45 بمنظور مذاكره و اتخاذ تصميم در مورد كم پولى خزانه دولت و پرداختهاى آخر سال و نيز موضوع تاسيس كارخانه ذوب آهن جلسه‏اى با شركت دكتر جمشيد آموزگار و مهدى سميعى رئيس كل بانك مركزى و كاشفى خزانه‏دار كل و دكتر عبداله طاهرى عضو بانك مركزى ايران در دفتر كار وزير دارائى تشكيل گرديد.
در اين جلسه وزير دارائى و خزانه دار كل پيشنهاد مينمايند براى رفع مشكل كم پولى بانك مركزى اقدام به نشر اسكناس نمايد و رئيس بانك مركزى بدليل آنكه نشر اسكناس اضافى موجب افزايش قيمتها و تورم خواهد شد پيشنهاد مزبور را نميپذيرد و اظهار ميدارد با انتشار اوراق خزانه و گزاردن آن در اختيار بانك مركزى پول لازم دريافت شود.
پيشنهاد اخير مورد تصويب واقع ميشود و مقرر ميگردد كه طرح قانونى براى اين منظور از طرف وزير دارائى بمجلس برده شود تا پس از تصويب بمورد اجرا گذارده شود.
1 نسخه به بخش 323 تحويل شد.
4 برگ تكثير شود. 16 / 8
بهره‏بردارى شد و روى پرونده مهدى سميعى ـ عبداللّه‏ طاهرى1 ـ بانك مركزى ـ وزارت دارايى ضميمه گرديد.
اقدامى ندارد و در پرونده دكتر جمشيد آموزگار بايگانى شود .
آقاى غفارى لطفا تحقيق فرماييد چنين طرحى به مجلس ارائه شده است.
برابر اظهار نظر آقاى غفارى فعلاً طرحى به مجلس ارائه نشده است.

1ـ عبداللّه‏ طاهرى (1309 ش. مشهد) عبداللّه‏ طاهرى، معاون بانك مركزى ايران در 6 آبان 1309 در مشهد چشم به جهان گشود. پس از اتمام تحصيلات خود در ايران براى ادامه تحصيلات عالى به آمريكا رفت و دوره فوق ليسانس اقتصاد را در دانشگاه نيويورك گذراند. پس از مراجعت به ايران، در آبان 1340 به استخدام بانك مركزى درآمد و در سال 1349ش به سمت معاونت بانك مركزى ايران منصوب گرديد. منابع: سالنامه كشور ايران، س 26، 1350ش، ص 408؛ معاون جديد بانك مركزى، كيهان، ش 8006 (1349ش)، ص11؛