سند نامه ::
 
اداره وزارت دارائي به سبك آمريكائي !
درباره : وزارت دارائى

از : 300 الف تاریخ 30 / 7 / 45
به : 322 شماره : 776 ـ 300 / الف

مهدى صوراسرافيل مشاور عالى وزارت دارائى و خزانه دارى كل روز سه شنبه 26 / 7 / 45 ضمن يك گفتگوى خصوصى اظهار ميداشت دكتر جمشيد آموزگار وزير دارائى بمنظور آنكه سازمان وزارت دارائى به سبك وزارت دارائى آمريكا اداره شود چندى قبل از آقاى ج. كانان خزانه دارى كل سابق امريكا دعوت مينمايد كه به ايران آمده و كار سازمان دادن وزارت دارائى را به ترتيبى كه در امريكا عمل ميشود بانجام رساند.
آقاى ج. كانان كه از چند ماه قبل در اين مورد مشغول مطالعه است اخيرا دست به كار تهيه گزارش نهائى خود ميباشد. برابر طرحى كه در اين زمينه تهيه شده تمام مديران كل وزارت دارائى از سمتهاى مربوطه حذف ميشوند و بجاى آنها روساى ادارات قرار ميگيرند و نيز بر اساس سازمان جديد وزارت دارائى داراى چهار معاون كه عبارتند از معاون درآمدها معاون هزينه‏ها. معاون ادارى و معاون پارلمانى خواهد شد و بقيه سازمان وزارت دارائى از ادارات وصول و هزينه و خدمتى و حقوقى تشكيل خواهد گرديد كه هر چند اداره را يك معاون اداره خواهد كرد و ديگر مدير كلى وجود نخواهد داشت. مهدى صوراسرافيل اضافه كرد آقاى ج. كانان همچنين نظر داده است اوراق قرضه خزانه با كميسيون بورس كه قانون جداگانه به تصويب رسيده و اگر نظر آقاى ج. كانان بمورد اجرا درآيد لازمست قانون جديدى به مجلس برده شود.اصل در پرونده وزارت دارايى در پرونده دكتر جمشيد آموزگار 5 / 8 / 45