سند نامه ::
 
خوردن شام با آقاي سفير !
درباره: جمشيد آموزگار

از : 300 / الف شماره : 744ـ300 / الف
به : 322 تاریخ 23 / 7 / 45

حسين رجبى مدير كل رفاه معلم وزارت آموزش و پرورش اظهار ميداشت چنديست كه از طرف نخست وزيرى بكليه وزراء و مديران كل و كاركنان دولتى دستور داده شده است كه از تماس با خارجيها بدون اطلاع قبلى و اجازه وزارت خارجه خوددارى كنند ولى دكتر جمشيد آموزگار وزير دارائى كه از مدتى پيش داعيه نخست وزيرى را در سر ميپروراند و عده‏اى از فارغ التحصيلان امريكا را بدور خود جمع كرده بدون توجه باين بخشنامه و دستور نخست وزيرى قبل از مسافرت خود بامريكا براى شركت در جلسات صندوق بين‏المللى پول با عده‏اى از فارغ التحصيلان طرفدار خود با حضور آرمن ماير1 سفير امريكا در ايران شامى در هتل هيلتون2 ميخورند و مفهوم اين ماجرا اين بوده كه سفير آمريكا از طرفداران ماست و ما را تقويت مى‏كند. اين ماجرا بعرض اعليحضرت همايونى ميرسد و معظم‏له از اين ماجرا كه وزراء خود را متكى به خارجيها ميدانند سخت ناراحت ميشوند و بهمين جهت اكنون شايعات نخست وزيرى جمشيد آموزگار بحد زيادى كاسته شده است.
از نظر فرهنگى بهره بردارى گرديد باستحضار كميته وزارتخانه‏ها ميرسد 24 / 7 / 45
در پرونده دكتر جمشيد آموزگار كلاسه 294 ـ الف ـ م بايگانى شود. 25 / 7 / 45
عينا جهت اقدام به اداره 322 ـ 2 ارسال ميگردد. 23 / 7

1ـ آرمن ماير: آرمن ماير از اهالى غرب ميانه امريكا و از جمله سياست پردازان با نفوذ امريكا در ايران بود. وى براى پيشرفت سياست طرفدارى امريكا از پهلوى نقش مهمى ايفا كرد. ماير در 1965م (1344ش) به جاى جوليوس هولمز سفير آمريكا در ايران شد او قبل از آمدن به ايران سفير امريكا در لبنان بود.
2ـ هتل هيلتون اكنون هتل استقلال است كه بعد از انقلاب مصادره و در اختيار بنياد مستضعفان قرار گرفت.