سند نامه ::
 
مورد اعتماد آمريكائيها !
درباره : كنفراسن بين المجالس

از : 300 / الف تاریخ 16 / 7 / 45
به : بخش 322 شماره : 694 ـ 300 / الف

مهندس انزلچى از قول يك مقام سياسى سفارت امريكا بيكى از دوستان خود اظهار داشته كه امريكائيها از تشكيل كنفرانس بين المجالس ناراضى هستند و اثر بدى در آنها گذاشته و مخصوصا از انعكاس مذاكرات اين كنفرانس در مطبوعات بيشتر ناراحت شده‏اند.
مهندس مذكور افزوده بطور قطع و يقين دولت آقاى هويدا پس از مسافرت رئيس جمهورى تركيه تغيير خواهد كرد و كسى كه بيش از همه شانس نخست وزيرى دارد دكتر جمشيد آموزگار است و مشاراليه تنها كسى است كه مورد اعتماد مقامات امريكائى بوده و آنها ميخواهند كه او را نخست وزير نمايند.

بررسى گرديد يك نسخه در پرونده دولت بايگانى شود.

در پرونده 294 ـ الف ـ م بايگانى شود. 17 / 7 / 45