سند نامه ::
 
فشار آمريكائيها براي روي كار آمدن آموزگار
موضوع : وضع مالى دولت و فعاليت براى جانشينى دولت آقاى هويدا

از : 300 / الف تاریخ 22 / 6 / 45
به : 322 شماره : 578 ـ 300 / الف

روز گذشته در اطاق كار خواجه نصيرى عضو هيئت مديره بانك تعاونى توزيع مهندس انزليچى با حضور چند نفر ضمن بيان اوضاع ميگفت وضع مالى دولت بسيار بسيار خرابست و بهيچوجه پولى در بساط ندارند و موضوع پرداخت ارز بطور ماهانه از طرف كنسرسيوم نيز فقط بخاطر موافقت انگليس‏ها و انهم جلوگيرى از بحران بى پولى دولت و بمنظور پرداخت هاى ضرورى بوده است. انزليچى اضافه مينمود همان فشارى كه امريكائيها در اواخر حكومت شريف امامى براى روى كار آمدن دكتر امينى مينمودند فعلا هم مدتى است براى روى كار آمدن دكتر جمشيد آموزگار بعمل مياورند و تصور ميكنم كه بتوانند به نتيجه برسند و فعلا روى نظر خاص امريكائيها قرار است دكتر آموزگار برياست مجمع عمومى بانك بين‏المللى ترميم و توسعه نيز منصوب شود تا بتواند در بازگشت براى او تبليغات زيادى بنمايند و كارى كنند كه نخست وزيرى او در تهران سهلتر انجام شود.
خواجه نصيرى نيز ضمن تائيد سخنان انزليچى اظهار مينمود كاين مطلب را من از چند جاى ديگر هم شنيده‏ام كه تقريبا مقامهاى موثق هستند و حتى در هفته قبل در يك مجلس ختمى پدر جمشيد آموزگار يعنى حبيب‏اللّه‏ آموزگار را ديدم و باو تبريك گفتم و در جواب گفت فعلا كه خبرى نيست ولى خود من هم خيلى اميدوارم كه بزودى اينكار انجام شود.
4 نسخه تكثير گردد.
عينا جهت اقدام به اداره 322 ـ 2 ارسال ميگردد. شماره 22 / 6
بررسى و بهره بردارى گرديد.
در پرونده 294 ـ الف ـ م بايگانى شود 28 / 6 / 45.رئيس بخش كاميار