سند نامه ::
 
اظهارات على امينى در مورد آموزگار
درباره : اظهارات دكتر على امينى نخست وزير پيشين

از : 300 / الف تاریخ 27 / 6 / 45
به : 322 شماره : 578 ـ 300 / الف
روز گذشته جهانبانوئى مدير مجله فردوسى ضمن يك مذاكره خصوصى ميگفت اخيرا با دكتر امينى ملاقات كرده و ايشان را سرحال و خوشحال ديده و در اين ملاقات دكتر امينى گفته است كه در خليج فارس دو كشتى مصرى كه بابهاى مرزى ايران تجاوز كرده بودند از طرف نيروى دريائى بازداشت شده و دولت ميخواهد خبر اين توقيف را پس از بازگشت شاهنشاه رسما اعلام نمايد.
جهانبانوئى اضافه كرد كه امينى بيش از اين درباره چگونگى توقيف اين دو كشتى مطلبى نگفته و اشاره اى هم نكرده است.
جهانبانوئى از قول امينى همچنين افزوده كه وضع دكتر آموزگار وزير دارائى بسيار خوب و رضايتبخش است و دكتر امينى گفته اين جوانها و تيم آنها كه امور مقامات حساس مملكتى را در دست دارند بهترين و سالمترين تيمى است كه روى كار آمده و خدمت ميكند. جهانبانوئى گفت من هم در پاسخ اين اظهار نظر امينى خنديدم و گفتم قربان نمونه‏اش دكتر كيانپور با دزدى‏هايش و نهاوندى با كثافتكاريهايش ميباشد. جهانبانوئى ميگفت موضوع كشتى مصريها بسيار موضوع حساس و مهمى است و بايد ديد در صورتيكه واقعا اين مطلب صحت دارد چگونه ايران از آن بهره‏بردارى خواهد كرد.
اصل در پرونده 144 ـ ر در روابط ايران و مصر بررسى و بهره بردارى گرديد.
روى پرونده دكتر جمشيد آموزگار 294 ـ الف ـ م ضميمه و بايگانى شود