سند نامه ::
 
فعاليت شديد باند آمريكائي به نفع آموزگار
درباره : روابط آقايان وزراء آبادانى و مسكن دارائى و اقتصاد با يكديگر عطف : 27391 / 322 ـ 17 / 6 / 45

از : 300 / الف تاریخ 20 / 6 / 45
به : 322شماره : 568 ـ 300 / الف
در اجراى امريه تيمسار رياست ساواك (از طريق بخش 322 به 300 الف ابلاغ شده) در مورد نزديكى آقايان دكتر نهاوندى وزير آبادانى و مسكن ـ دكتر آموزگار وزير دارائى و دكترعليخانى وزير اقتصاد جهت فراهم ساختن زمينه نخست وزيرى دكتر آموزگار و برقرارى روابط آنان با يكديگر بطريق غير محسوس تحقيق شد و باستحضار ميرساند.
از چندى قبل نامبردگان بالا جلساتى بطور خصوصى با يكديگر داشته و موضوع روابط آنان با يكديگر امر تازه اى نميباشد و مقدمه دوستى بين نهاوندى و باند باصطلاح (طرفداران سياست امريكا) از دو سال قبل شروع شده و در آن موقع بنا بتصويب دكتر مجيدى كه معاون وقت مدير عامل سازمان برنامه و رئيس دفتر بودجه بوده شروع گرديده و كورس آموزگار1 كه در دفتر فنى سازمان برنامه خدمت ميكرد بنا به پيشنهاد دكتر نهاوندى بعنوان معاون كل وزارت آبادانى و مسكن منصوب گرديد و حتى پس از اين انتصاب اين عده مرتبا هر هفته روزهاى تعطيل و حتى ايام تعطيلات نوروز را با يكديگر ميگذرانند و طبق اطلاع دقيق پس از بروز اختلاف بين دكتر نهاوندى و ويشگائى رئيس هيئت مديره و مدير عامل وقت بانك رهنى ايران نهاوندى بنا به توصيه كورس آموزگار از مهندس بهنيا كه در سازمان برنامه خدمت ميكرد و رئيس قبلى كورس آموزگار بود براى اين شغل دعوت كرد و كار اين دوستى كه يكطرفه بود بجائى رسيد كه بين دكتر فيروزيان معاون پارلمانى وقت وزارت آبادانى و مسكن و نهاوندى اختلاف شديد بروز كرد و در نتيجه اين اختلاف فيروزيان از مقام خود استعفا داد و چندى پيش بنا به پيشنهاد آقاى نخست وزير باستاندارى كرمانشاه منصوب گرديد و باين ترتيب از قريب دو سال و نيم قبل باينطرف دكتر نهاوندى خود را كاملا در اختيار باند امريكائيها قرار داده است. درباره فعاليت دكتر جمشيد آموزگار بطوريكه در گزارشات قبلى نيز باستحضار رسيده از چندى قبل از طرف باند آمريكائى در تهران فعاليت شديدى بر له وى شروع شد و بين افراد اين باند گفته ميشود كه دكتر گودرزى براى شركت در جلساتيكه در سرنوشت آينده ايران بى تاثير نخواهد بود و انجام مذاكرات بسيار محرمانه با مقامات آمريكائى بآمريكا مسافرت نموده و مسلما پس از بازگشت شاهنشاه دكتر جمشيد آموزگار به نخست وزيرى منصوب خواهد شد. در حال حاضر تشكيل جلسات هفتگى اين سه نفر آقايان وزيران واقعيت دارد و علاوه بر اين جلساتى نيز توسط آقايان هوشنگ پيرنظر معاون دكتر گودرزى و بختيار از يكطرف و دكتر نهاوندى . كورس آموزگار و دكترمجيدى از طرف ديگر و امير نخعى معاون وزارت آموزش و پرورش . دكتر جمشيد آموزگار نيز از سوى ديگر مرتبا هر هفته تشكيل ميشود و حتى ميگويند دكتر هدايتى وزير آموزش و پرورش نيز اخيرا براى نزديكى به باند آمريكائى بنا بتوصيه دكتر آموزگارآقاى نخعى را بمعاونت وزارت آموزش و پرورش منصوب كرده است.
امير نخعى قبلا در سازمان آب و برق خوزستان خدمت ميكرد (بعنوان رئيس كارگزينى) پس از انحلال دفتر مركزى اين سازمان در تهران و تغيير محل آن به خوزستان نامبرده بوزارت دارائى برگشت و ابتدا قرار بود كه دكتر آموزگار او را بعنوان مدير عامل فروشگاه فردوسى منصوب نمايد ولى نتوانست و رسما باو گفت كه زورش نميرسد. لذا در زمان دكتر اهرى بنا بتوصيه دكتر آموزگاربعنوان معاون مدير عامل شركت بيمه منصوب شد ولى چون روابط دكتر اهرى با آموزگار خوب نبود باو در شركت بيمه كارى ندادند و مدتى بيكار بود و اصطلاح او را مامور سازمان دادن شركت كردند بعد از رفتن دكتر اهرى كليه اعضاء هيئت مديره بانك بيمه ايران بتوصيه دكتر آموزگارتغيير يافت و امير نخعى و همچنين هوشنگ عامرى و شهملكى بعنوان هيئت مديره جديد تعيين شدند و اخيرا هم امير نخعى بمعاونت وزارت آموزش و پرورش منصوب گرديد هوشنگ عامرى از باند امريكائى است و قبلا از دوستان خيلى نزديك مهندس انصارى بوده و او نيز اينك جزو باند دكتر آموزگار درآمده است.
ضمنا بطوريكه از يكى از رفيقه‏هاى مهندس روحانى وزير آب و برق كسب اطلاع شده مدت دو سال است دكتر آموزگار. دكتر عليخانى. مهندس روحانى و دكتر نهاوندى جلسات بزم ماهيانه با هم دارند و در اين جلسات همه با رفيقه هاى خود شركت ميكنند و به باده‏گسارى ميپردازند1 در اين جلسات بزم اين عده تصميم گرفته‏اند از يكديگر كاملا حمايت كننند و فقط شاهنشاه را بشناسند و جز دستورات شاهنشاه برنامه كسى را مورد اجرا قرار ندهند.
رفيقه مهندس روحانى ميگفت توافقى كه اين عده با هم كرده‏اند اينست كه بعد از سقوط دولت فعلى موجبات نخست وزيرى دكتر آموزگار را فراهم سازند و باين علت آموزگار را كانديداى نخست وزيرى خود كرده‏اند وعقيده دارند دوستان دكتر اقبال و خود او نيز از نظر سياسى و اجتماعى از آموزگار جانبدارى خواهند نمود و در عين حال امريكائيها هم با آموزگار نظر كاملا مساعدى دارند. برنامه اين دسته مخالفت با آقاى هويدا نيست بلكه ميخواهند با عنوان نمودن نام آموزگار براى نخست وزيرى كم كم زمينه را از نظر افكار عمومى براى او فراهم سازند تا اگر روزى دولت هويدا كناره گيرى كرد قبلا زمينه آموزگار براى جانشينى ايشان فراهم شده باشد.
اصل در پرونده 225012 است اين برگ در پرونده دكتر جمشيد آموزگار كلاسه 294 ـ م ـ الف بايگانى شود. رئيس بخش 322
كاميار

1ـ كوروس (كوروش) آموزگار فرزند حبيب‏اللّه‏ آموزگار در 25 خرداد 1306ش در تهران متولد شد. تحصيلات ابتدائى خود را در دبستان تمدن ودوره متوسطه را در دبيرستان ايرانشهر به پايان برد و سپس وارد دانشگاه تهران شد و در رشته راه و ساختمان به تحصيل پرداخت و در 1327ش مدرك مهندسى گرفت. سپس راهى امريكا شد و در رشته راه و ساختمان در دانشگاه واشنگتن به تحصيل پرداخت و در 1328ش در رشته راه و ساختمان فوق ليسانس گرفت. وى در 1340ش به سمت مشاور فنى سازمان برنامه منصوب شد در اواخر اين سال به امريكا عزيمت كرد و مطالعاتى در امور ساختمان سازى و شهرسازى انجام داد و در رشته راه و ساختمان درجه‏اى معادل دكترا دريافت كرد. او پس از مراجعت به كشور به سمت معاونت فنى و اجرائى وزارت آبادانى و مسكن برگزيده شد (1343ش) و در 1347ش به عنوان معاون وزير كار و امور اجتماعى منصوب و مدتى بعد مدير عامل سازمان بيمه اجتماعى انتخاب گرديد. وى در 27 خرداد 1349 ش در كابينه هويدا وزير آبادانى و مسكن شد و از 1353 تا 1357 به كارهاى غير دولتى پرداخت دكتر آموزگار عضو جامعه مهندسى راه و ساختمان امريكا بود، تاليفات او عبارتند از : 1ـ تصفيه آب، 2ـ طرق مختلف تصفيه آب، مسئله مسكن شهرى در ايران.
1ـ در گزارشهاى قبلى ساواك، آموزگار فردى بى علاقه به زنان معرفى مى‏شود ولى در اين سند او با دوستان و با رفيقه خود در پارتى‏ها حضور مى‏يابد.