سند نامه ::
 
اختلاف در بين وزيران كابينه
موضوع : اختلاف در هيات دولت

از : 300 / الف تاریخ 7 / 4 / 45
به : بخش 322 شماره : 355 ـ 300 / الف

اخيرا بعضى از اعضاى كابينه مانند آقاى دكتر جمشيد آموزگار وزير دارائى و آقاى مهندس روحانى1 وزير آب و برق علنا به مخالفت آقاى دكتر هادى هدايتى وزير آموزش و پرورش برخاسته‏اند از جمله در تاريخ چهارشنبه بيست و هشتم ارديبهشت ماه گذشته كه دبيران ليسانسيه داراى رتبه ادارى براى تبديل رتبه‏هاى خود برتبه فنى بحضور آقاى دكتر جمشيد آموزگار ميروند دكتر آموزگار پس از مذاكرات زياد به آنها اظهار ميكند وزيرتان از شما دفاع نميكند و بايشان بگوئيد بجاى ميتينگ توى خيابانها (منظور ميتينگ فرهنگيان در روز 21 فروردين ميباشد) بيايد از حق شما دفاع كند. همچنين آقاى دكتر آموزگار تا يكماه پيش حقوق هشت ماه افراد سپاه دانش را حواله نكرده بود و اخيرا پس از فشارهاى زياد وچون سال مالى در آخر خرداد منقضى ميشد حقوق شش ماهه آخر سال آنها را دستور حواله صادر كرده ولى هنوز اعتبار حقوق سه ماهه اول سال جارى آنها را حواله نكرده است. آقاى مهندس روحانى نيز اخيرا دستور قطع آب و برق بعضى از مدارس را كه نتوانسته‏اند بهاى آب و برق خود را بپردازند داده است و قبلا قرار بوده كه پول آب و برق باشگاه فرهنگيان را كه قريب سيصد هزار تومان مى‏شود نگيرد ولى اكنون حاضر نيست حتى دينارى در اين خصوص به وزارت آموزش و پرورش تخفيف دهد.
از جمله ليسانسيه‏هائيكه نزد آقاى دكتر آموزگار وزير دارائى رفته بودند مصدق. خالدى. مانى. قائمى. جميل آذر. ارانى. و اصغر نژاد بوده‏اند. بررسى گرديد در مورد اختلاف كابينه در بولتن سه ماهه درج شد ضمنا يك نسخه به كميته فرهنگى ارسال گرديد و در پرونده‏هاى مربوطه نيز منعكس شد.
در پرونده 294 ـ م ـ الف بايگانى شود. رئيس بخش 322 كاميار