سند نامه ::
 
آموزگار و اوضاع وزارت دارايي
موضوع : وضع وزارت دارائى

شماره : 860 / 300 / الف تاریخ 28 / 9 / 44

هفته گذشته دكتر آموزگار وزير دارائى به اروپا مسافرت كرد و همانطور كه در سفر امريكا كه 2 ماه قبل صورت گرفت مسئول يا سرپرستى در غياب خود براى وزارتخانه تعيين نكرده بود اين دفعه نيز وزارت دارائى را بحال خود رها نمود نتيجه اصل تمركز مسئوليت و نظارت اكنون در اين وزارتخانه مفهومى ندارد و هر يك از مديران كل هر طور دلشان بخواهد مقاصدشان را پيش مى برند. اين طرز رفتار و عمل وزير دارائى نزد صالحين امور بعدم مديريت و ضعف ايشان تعبير مى شود زيرا در دستگاههاى كشورى رسم و روال كار بر اين است كه هر مافوق در مدت غيبت خود ولو آنكه محدود باشد بيكى از مقامات مربوطه اختيار و حق سرپرستى مى‏دهد تا در مواقع ضرورى تصميم اتخاذ و دستورات لازم صادر نمايد. اگر فرض شود كه دكتر آموزگار به تنها معاون اين وزارتخانه آقاى قوام صدرى و مديران كل اعتماد ندارند چگونه بعد از 8 ماه جز يكى دو مورد اقدام به تغيير آنها ننموده و با وجود احساس لزوم تغييرات در مقامات موثر دارائى ساكت نشسته‏اند. شايع است كه ايشان چندى قبل اظهار داشته كه اگر هر يك از مديران يا روسا كل را تغيير دهم اقلا چهل پنجاه نفر دشمن و مخالف در خارج براى من فراهم خواهد شد. ايشان تاكنون در مورد هيچ يك از گزارشها و مراجعات ادارات تابعه دستور صريح يا قاطع نداده و حتى المقدور كارها را باصطلاح مسامحه كرده‏اند. مثلا دستورات كتبى ايشان از اين چند كلمه (مذاكره شود. رسيدگى نمائيد. منظور چيست و ارجاع به كميسيون) تجاوز ننموده است در صورتيكه امور وزارت دارائى كه جنبه مالى و وصولى دارد غير از امور بعضى از وزارتخانه‏هاى ديگر ميباشد كه حالت تشريفاتى دارند. رفتار آقاى دكتر آموزگار در وزارت دارائى طورى است كه گوئى خود را آلت معطله و چند ساعته تصور مينمايند و لذا علاقمند باصلاح و تصفيه اين دستگاه عظيم مالى نيستند.
در نتيجه روسا و مديران كل ناصالح با خاطر جمعى و بدون هراس و واهمه بسوء استفاده ادامه ميدهند و اين وضع موجب تشديد عدم رضايت گرديده و هرروزبتعداد ناراضيها در وزارت دارائى افزوده ميشود عناصر خاطى روز و شب در فعاليت هستند كه به نحو و ترتيب مقام و موقعيت خود را محفوظ نگهدارند. گرچه اغلب ميان آنها اختلاف توليد ميگردد اما همينكه پاى منافعشان بميان آيد اختلاف را كنار گذارده متحد ميشوند. در حال حاضر در ادارات وصول و تشخيص درآمد سوء استفاده و اخاذى بمنتها درجه رسيده و ميليونها تومان حق مسلم دولت ضايع و حيف و ميل ميشود. كوچكترين مامورين وصول از بركت پولهاى بادآورده صاحب زندگى ممتاز شده و هر شب در كاباره‏ها و كلوپها پولهاى كلان خرج ميكنند و هر يك از آنها ماشين سوارى آخرين مدل زير پا دارند . نكته قابل توجه اين است كه آنها خيلى بى باكانه و بى محابا مبادرت بسوء استفاده ميورزند مثل اينكه آزادى عمل آنان در اين راه تامين و تضمين گرديده است. همين بيست روز قبل بود كه سوء استفاده يك ميليون تومان اسناد خزانه در خزانه دارى كل كشف شد ولى به پاداش اين دستبرد و حيف و ميل دكتر احمدى خزانه‏دار عضو هيات مديره بيمه ايران گرديد كه فقط حقوق ماهيانه‏اش شش هزار تومان است.بجرات بايدگفت كه طى 20 سال گذشته هيچ وقت در وزارت دارائى اينقدر هرج ومرج و بى بندوبارى ريشه ندوانيده بود. از مدتها قبل در كليه وزارتخانه‏ها كارمندان داراى 20 سال خدمت را بازنشسته كرده و ميكنند ليكن آقاى دكتر آموزگار بعلت جريانيكه در گذشته بين ايشان و خطيبى مدير كل تطبيق اسناد صورت گرفته از بازنشسته كردن او خوددارى و بهمين خاطر و منظور مانع صدور احكام بازنشستگى سايرين شده‏اند. آقاى آموزگار هفته قبل آقاى كاظميه مشاور وزارت دارائى را احضار و باو گفته‏اند كه اخيرا اعلاميه‏اى منتشر و به اعليحضرت نوشته شده كه من با دكتر امينى قصد تغيير رژيم و ايجاد جمهوريت داريم لذا براى رد اين اتهام ناچار بايد دستور دهم نخست شما را كه شهرت رفاقت با دكتر امينى داريد بيكار نمايند و فوق العاده و مزايايتان قطع شود. كاظميه برآشفته و اظهار نموده كه اگر من در كابينه امينى معاون وزارت اقتصاد بودم جرم نيست شما چرا سفسطه ميكنيد.
نظريه منبع : مطالب در مورد وضع موجود وزارت دارائى بسيار است وگرچه جنبه سياسى ندارد ولى چون بمرور و تجربه ثابت شده كه منشاء اكثر انحرافات و لغزشهاى مضره سياسى نارضائى و تبعيض بوده لذا نبايست فاقد اهميت تلقى شوند. اصل در پرونده وزارت دارايى روى پرونده جمشيد آموزگار بايگانى شود. 294 ـ الف ـ م