سند نامه ::
 
اظهارات در محافل سياسي در مورد آموزگار
درباره : سازمان سيا

شماره : 491 / 300 تاریخ 25 / 8 / 44

بين بعضى از محافل سياسى شهرت دارد كه برادران آموزگار (دكتر جمشيد و دكتر منوچهر آموزگار) مانند دكتر على امينى1 نخست وزير پيشين ايران عضو «سيا» هستند و بوسيله آمريكائيها حمايت و تحميل شده اند.

1ـ رجوع شود به : دكتر على امينى بروايت اسناد ساواك، تهران، مركز بررسى اسناد تاريخى، 2 جلد، 1379 و به پاورقى ص 82 همين كتاب.