سند نامه ::
 
اعلاميه عليه آموزگار
موضوع : اعلاميه عليه مقامات دولتى

به : اشخاص مختلف
شماره : 406 / 303 تاریخ 8 / 8 / 44

تعداد بيست پاكت محتوى اعلاميه پلى كپى شده بر عليه دكتر آموزگار وزير دارائى براى مقامات عاليه ارسال گرديد در اين اعلاميه دكتر آموزگار را پسر حبيب‏اللّه‏ آموزگار دالاندار اصطهباناتى و عضو رسمى و قسم خورده سيا (سازمان جاسوسى آمريكا) و انگليس و عضو سابقه‏دار فراماسون و نوكر حلقه بگوش دكتر امينى قلمداد نموده‏اند كه دو فقره از اعلاميه‏هاى مذكور جهت استحضار به پيوست تقديم مى‏گردد.

در پرونده جمشيد آموزگار وزير دارايى بايگانى شود.
رئيس بخش 322 رشيدى 10 / 8