سند نامه ::
 
استعفاي دسته جمعي پس از خروج از جلسه !
موضوع : تشكيل جلسه جهت رسيدگى به پرونده مالياتى آقاى نمازى

شماره : 2481 تاریخ 6 / 8 / 44
طبق اطلاع واصله. چند روز قبل جلسه‏اى به منظور رسيدگى به پرونده ـ مالياتى آقاى نمازى با حضور آقايان دكتر خوشبين وكيل نمازى و احمدى مدير كل وزارتى و كيانى نژاد مدير كل حقوقى و بهادرى رئيس كل اداره مالياتهاى غير مستقيم و نورى رضوى رئيس شوراى عالى مالياتى در اطاق آقاى وزير دارائى با حضور ايشان تشكيل گرديده و چون قبلا وزارت دارائى پرونده مزبور را باداره كل حقوقى وزارت دادگسترى ارسال داشته بود لذا آقاى وزير دادگسترى ناراحت شده و ضمن اعاده پرونده اظهار داشته وزارت دارائى هر فعل و انفعالى را كه بخواهد انجام مى‏دهد بچه علت پرونده مزبور به دادگسترى ارسال كرده است آقاى وزير دارائى اظهارات وزير دادگسترى را به آقايانيكه در جلسه فوق‏الذكر حضور داشته‏اند با لحن تندى بازگو كرده و اضافه نموده بايد خودتان تصميم گرفته و آنرا حل و فصل نمائيد. يا اينكه برويد گم شويد كه در نتيجه چهار نفر اشخاص حاضر در جلسه پس از خروج از اطاق آقاى وزير دارائى استعفا نموده و متعاقبا روز گذشته آقاى وزير دارائى آنانرا وسيله آقاى فاطمى مدير كل وزارتى احضار و از آنها دلجوئى كرده و آقاى دكتر بهادرى كه قبلا رئيس كل مالياتهاى غير مستقيم بوده حكم مدير كلى گرفته است . رونوشت برابر اصل است و اصل در پرونده در
14 ـ و جلد 5 روى پرونده دكتر جمشيد آموزگار بايگانى شود. 12 / 8رئيس بخش 322 رشيدى 12 / 8