سند نامه ::
 
فعاليهاي آموزگار در جهت احراز مقام نخست وزيري
موضوع : فعاليت آقاى دكتر آموزگار

شماره : 1378 تاریخ 19 / 4 / 44

در مورد فعاليتهاى آقاى دكتر آموزگار براى احراز مقام نخست وزيرى اطلاع واصله حاكى است كه نامبرده و طرفدارانش بر فعاليتهاى خود افزوده و اخيرا با سران دستجات مختلف تماس گرفته و بمنظور جلب همكارى آنان مذاكراتى بعمل آورده‏اند.

كميته دولتى و مجلسين مذاكره نمايند. 2 / 4
به ساواك تهران جهت تحقيق بيشتر به منبع اطلاعيه جهت تحقيق زيادتر
گيرندگان: ساواك
آقاى احمدى مذاكره شد فرمودند ارسال نامه لزومى ندارد.