سند نامه ::
 
اظهارات جمشيد آموزگار
موضوع : اظهارات دكتر جمشيد آموزگار وزير دارائى

شماره : 640 / 322 تاریخ 16 / 4 / 44

چند روز قبل دكتر آموزگار وزير دارائى ضمن صحبت خصوصى با يكى از دوستان خود اظهار داشته خيلى تمايل دارد در هر كارى كه باو مراجعه ميشود اقدامات اساسى و مثبت انجام دهد و روى همين اصل در مدت تصدى وزارت بهدارى كارهائى را انجام داده و در وزارت دارائى نيز تصميم به اقداماتى گرفته كه بايد عملى گردد و بهيچوجه راضى باين امر نيستم كه هر روز از شاخه اى بشاخه ديگر پريده و در نتيجه كار مورد نظرش ناتمام بماند.
نظريه رهبر عمليات : دكتر آموزگار در لفافه صحبت خود چنين وانمود ساخته كه براى وى تصدى پست نخست وزيرى با توجه بشايعات اخير با پستى كه اكنون دارد بى تفاوت ميباشد.

عينا جهت اقدام به اداره 322 ارسال مى‏گردد شماره 16 / 4

يك نسخه به كميته وزارتخانه‏ها ارسال گرديد اقدام ديگرى از نظر اين كميته ندارد و در پرونده جمشيد آموزگار بكلاسه 294 ـ الف ـ م ارسال شود.
رئيس بخش 322 احمدى
كميته دولتى و مجلسين 17 / 4