سند نامه ::
 
اظهارات يك فرد در مورد آموزگار
موضوع : خسروانى وزير كار
تاریخ 18 / 3 / 44

يكى از دوستان خسروانى1 وزير كار اظهار داشته كه بطور قطع دكتر آموزگار نخست‏وزير آينده خواهند بود و در كابينه ايشان خسروانى ديگر وزير كار نخواهد بود بلكه از مقام فعلى خود استعفا خواهد داد و تمام وقت خود را بامور حزب ايران نوين خواهد پرداخت و كوشش خواهد كرد كه يك تحرك واقعى در حزب مذكور بوجود آورد و اين مقدمه آن خواهد بود كه بعد از دكتر آموزگار خسروانى با يك قدرت واقعى دولت را در دست گيرد.

طى شماره 13366 / 322 ـ 19 / 3 / 44 بخش 321 ارسال شد.
اين اطلاعيه در پرونده دكتر جمشيد آموزگار 296 بايگانى شود.

1ـ عطاءاللّه‏ خسروانى در 1298 ش در تهران تولد يافت و بعد از اخذ ديپلم براى ادامه تحصيل عازم فرانسه شد. و در آن جا موفق به اخذ دانشنامه در رشته علوم اجتماعى گرديد. وى خدمات دولتى خود را از وزارت كار آغاز نمود و پس از طى مراحل ادارى به عنوان وابسته وزارت كار و تبليغات به فرانسه رفت و پس از بازگشت در شهريور 1333ش معاون مدير عامل سازمان بيمه‏هاى اجتماعى شد و در 1337ش معاون ثابت ادارى وزارت كار شد.
خسروانى در كابينه امينى به سمت وزير كار انتخاب شد. او از مهره‏هاى وابسته به انگلستان و دربار پهلوى بود و در دولت اقبال معاون وزير كار در امور پارلمانى شد و در 1340ش به همراه دوستان قديمى در دبيرستان ايرانشهر در نقش نخبگان امريكايى ظاهر گرديد. وى در دولتهاى امينى و علم و منصور وزير كار بود پس از ترور موفق حسنعلى منصور، محمد رضا پهلوى خسروانى را به دبير كلى حزب ايران نوين برگزيد. (اسفند 1343ش) وى در دولت هويدا نيز به وزارت كار گمارده شد و در 1347ش وزير كشور شد.