سند نامه ::
 
اظهارات عباس مسعودي راجع به آموزگار
درباره : اظهارات سناتور مسعودى درباره وضع دولت

شماره : 476 / 322 تاریخ 15 / 3 / 44

روز گذشته سناتور عباس مسعودى1 مدير روزنامه اطلاعات ضمن مذاكره خصوصى پيرامون وضع دولت آقاى هويدا ميگفت. اگر چه دكتر آموزگار وزير دارائى شانس زيادى براى نخست وزيرى دارد وليكن احتمال نميرود باين زودى كابينه آقاى هويدا سقوط نمايد زيرا هنوز مدت زيادى نيست كه آموزگار به وزارت دارائى منصوب گرديده و حداقل تا چند ماه ديگر كابينه آقاى هويدا دوام خواهد داشت.
سناتور مسعودى افزوده شايعاتى نيز درباره نخست وزيرى مجدد اسداله علم در صورت تغيير كابينه وجود داشت وليكن نامبرده كه به تهران آمده بود روز گذشته به شيراز مراجعت كرد و با اين ترتيب ميتوان اميدوار بود كه دولت آقاى هويدا تا چند ماه ديگر ادامه داشته باشد.

بررسى گرديد فعلا اقدامى ندارد در بولتن مورد استفاده قرارخواهد گرفت در پرونده‏هاى مربوط بايگانى شد اين اطلاعيه در پرونده دكتر جمشيد آموزگار بكلاسه

294 ـ الف ـ 2 بايگانى شود.
احمدى رئيس بخش 332
رشيدى 18 / 3 ـ 18 / 3 / 44
1ـ عباس مسعودى صاحب امتياز و مدير مسوول روزنامه اطلاعات كه با زد و بندهاى سياسى با دربار و قدرتهاى خارجى به سناتورى رسيد. او در سال 1353 فوت نمود. و موسسه اطلاعات به پسرش فرهاد مسعودى واگذار شد.