سند نامه ::
 
انتصاب مجدد آموزگار پس از ترميم كابينه هويدا
موضوع : دكتر آموزگار وزير دارائى

شماره : 306 / 322 تاریخ 18 / 2 / 44

پس از ترميم كابينه و انتصاب دكتر آموزگار وزير سابق بهدارى بسمت وزير دارائى بين عده‏اى از مردم اين بحث وجود دارد كه ايشان مانند دكتر گودرزى عضو سازمان (سيا) بوده و از طرف مقامات امريكائى تقويت ميشوند و حتى ميگويند اصولا ايشان دكتر نميباشند و مدرك تحصيلى جعلى در امريكا بنامبرده داده‏اند.

آقاى رضائيان 19 / 2
اداره كل چهارم و اداره كل هشتم اطلاعيه شود 18 / 2 / 44