سند نامه ::
 
انتصاب آموزگار در كابينه هويدا
نظر به پيشنهاد جناب امير عباس هويدا نخست وزير بموجب اين دستخط جناب دكتر جمشيد آموزگار بسمت وزارت دارائى منصوب و مقررر ميداريم در انجام وظائف محوله اقدام نمايد
كاخ مرمر 12 ارديبهشت ماه 1344