سند نامه ::
 
خلاصه پرونده جمشيد آموزگار
خلاصه پرونده جناب آقاى دكتر جمشيد آموزگار وزير محترم دارائى 61536ك

نام و نام خانوادگى : دكتر جمشيد آموزگار
متولد : 1302 در تهران دارنده شناسنامه 265 حوزه 2 تهران فرزند حبيب‏اللّه‏ شناسنامه 1937 و توران خيرالسادات شناسنامه 1854
تحصيلات :
1ـ ديپلمه علمى و ادبى از دبيرستان ايران شهر ـ براى ادامه تحصيل عازم امريكا پس از خاتمه تحصيل از دانشگاه تهران
2ـ دانشنامه مهندسى در رشته راه و ساختمان از دانشگاه كرنل امريكا ـ دانشنامه مهندسى بهداشت از دانشگاه واشنگتن
3ـ دانشنامه فوق ليسانس ـ دانشيارى دانشگاه كرنل در سال 28
4ـ دانشيار دانشگاه كرنل امريكا در رشته تجسس هيدروليك در سال 1948 تا 1951
5 ـ دانشنامه دكترا و مهندسى بهداشت و هيدروليك
مشاغل :
در سال 1328 موسسه سازمان ملل متحد بعنوان كارشناس براى امور لوله‏كشى آب و مشاور استخدام پس از پايان ماموريت در اواخر همان سال باستخدام اداره كمكهاى فنى امريكا (اصل چهار) برآمده‏اند از سال 1332 به سمت معاون سازمان همكارى بهداشت و رئيس اداره مهندسى بهداشت وزارت بهدارى منصوب و در سه كنفرانس بهداشتى بين‏المللى شركت نمودند
معاون فنى و بهداشتى وزارت بهدارى (با صدور فرمان از طرف اعليحضرت همايون شاهنشاهى) معاون وزارت بهدارى عضو هيئت پنج نفرى انستيتو بهداشت
معاون فنى و پارلمانى وزارت بهدارى و سرپرستى كليه طرحهاى عمرانى و بهداشت كه از محل اعتبارات سازمان برنامه اجرا ميشود
معاون اداره مهندسى بهداشت و رئيس اداره مهندسى بهداشت از سال 1953 تا 1954
معاون اداره مهندسى هيئت عمليات اقتصادى امريكا در ايران از 1952 تا 1953
معاون سازمان همكارى بهداشت از 1954 تا 1955
معاون وزارت بهدارى از آوريل 1955 وزير بهدارى،
وزير دارائى
ماموريتها : عضو هيئت نمايندگى ايران در مجمع عمومى سازمان بهداشت جهانىـ يكبار
عضو نمايندگى ايران در منطقه مديترانه شرقى سازمان بهداشت جهانى ـ يكبار
رئيس هيئت نمايندگى ايران در كميته منطقه مديترانه شرقى سازمان بهداشت جهانى سه بار در اسكندريه و ژنو
عضو هيئت نمايندگى دولت ايران در كميته كارشناسان اقتصادى پيمان بغداد ـ دوبار
رئيس هيئت نمايندگى دولت ايران در كميته كارشناسان اقتصادى پيمان بغداد ـ سه بار
رئيس كميته كارشناسان اقتصادى پيمان بغداد در انكارا يكبار
رئيس كميته كارشناسان اقتصادى پيمان بغداد در لندن يكبار
شركت در هيئت اجرائى سازمان بهداشت جهانى در ژنو دو هفته
شركت در هيئت اجرائى سازمان بهداشت جهانى بمدت يكماه در دى ماه 43 در ژنو
مجرى طرح تعليمات و تربيت كارمندان در قسمت سازمان برنامه
از طرف وزارت بهدارى ماموريت يافته اند در جلسه هيئت مديره كارخانه شير پاستوريزه شركت جويند
عضو هيئت سه نفرى كارشناسان سازمان ملل متحد براى بررسى آبهاى زيرزمينى ايران در سال 1951
مسافرت به كشورهاى يوگسلاوى و يونان جهت شركت در كنفرانس عمران و توسعه
16 روز شركت در كميته متخصصين بهداشت محيط در بيروت
تقديرات و تشويقات : در كنفرانسهاى بهداشتى بين‏المللى ابراز علاقمندى نموده و از طرف وزارت بهدارى مورد تقدير قرار گرفته است. در سال 1333 از طرف وزير بهدارى طى شماره 74728 تقاضاى صدور فرمان همايونى داير باعطاء يك قطعه نشان همايون براى ايشان شده است.
متصدى خلاصه پرونده
رئيس اداره محرمانه كل كارگزينى ـ خصائلى