سند نامه ::
 
فعاليتهاي جمشيد آموزگار
موضوع : جمشيد آموزگار شماره عطف : 16372 / 824 ـ 29 / 8 / 41

گيرنده : رياست اداره مستقل هشتم
شماره : 25385 / 321 تاریخ 12 / 9 / 41

نامبرده بالا سوابقى بشرح زير دارد ليكن مضره نيست.
از طرف مدير كل اداره سوم. ب ـ امجدى 11 / 9 / 41
1ـ اطلاعيه رسيده در سال 37 حاكى است كه دكتر جمشيد آموزگار معاون پارلمانى وزارت بهدارى با دكتر صالح وزير سابق بهدارى روابط نزديك داشته و گزارشات و جريانات وزارت بهدارى را باطلاع ايشان ميرسانده است.
2ـ برابر اطلاع رسيده در سال 39 مشاراليه در نظر داشته است كه حزب سومى تشكيل داده و در اين‏باره از مهندس طالقانى راهنمائى ميگرفته و منظورش اين بوده كليه افراد حزب از اشخاص تحصيل كرده امريكائى نباشد و افراد ديگر نيز عضويت داشته باشند.
3ـ در جلسات هفتگى حزب حمايت ملى با حضور افراد حزب سوسياليست شركت مينموده است . ضمنا همسر شخص مزبور يك بانوى خارجى (اطريشى يا آلمانى) بوده كه بزبانهاى فارسى. انگليسى. فرانسه. آلمانى بخوبى آشنائى دارد.
اقدام كننده . كمانگر
رئيس بخش . كامياب.
رئيس اداره. شريف مربوط به حبيب‏اللّه‏ آموزگار است. 8 / 6 / 52