سند نامه ::
 
بيوگرافي جمشيد آموزگار
صفات آموزگار
تاریخ 20 / 4 / 41

1ـ معلومات:
تخصصى ـ دكتر در رشته هيدرولوژيك
عمومى ـ ادبيات فارسى.
2ـ به چه زبانهائى آشنائى دارد. انگليسى
3ـ براى چه شغلى بيشتر مناسب است. وزارت كشاورزى.
4ـ خصوصيات ادارى: مديريت خوب ـ رفتار با مرئوسين قدرى خشن است.
قدرت كار خوب. سرعت در اتخاذ تصميم خوب. قدرت ايجاد تشكيلات خوب.
ابتكار خوب. قبول مسئوليت خوب. اطاعت نسبتا خوب.
5ـ روحيه و افكار و عقايد نسبت به: شاهنشاه و ميهن خوب. مذهب ضعيف.
خانواده و زن و فرزند خوب.
6ـ ميزان علاقمندى به: مقام و قدرت زياد. پول و زن و قمار ندارد.
7ـ اعتيادات مضره: ندارد.
8ـ نقاط ضعف: عصبانيت و خشونت در كار.
9ـ صحت عمل و درستى: خوب.
10ـ صفات برجسته: در كارهاى ادارى بى نظر و براى انتخاب همكارانش تحت تاثير قرار نمى‏گيرد.
11ـ رازدارى: بسيار خوب.
12ـ سوابق خدمتى و مشاغل حساس قبلى: معاون وزارت بهدارى. وزير كار و وزير كشاورزى بود.
13ـ سوابق و تمايلات سياسى: عضو حزب مليون بود.
14ـ وابستگى باحزاب و دستجات سياسى: فعلا ندارد.
15ـ حسن شهرت و معروفيت: خوب.
16ـ نظريه كلى زيردستان نسبت به او : تيپ قديمى و محافظه كار وزارت كشاورزى با او موافقتى ندارند و برعكس تيپ جوان طرفدار او هستند.
17ـ اطلاعات متفرقه: نسبت به زيردستان طبقه اول از قبيل معاونان و روساء و مديركلها خشك و خشن و برعكس نسبت به طبقات پائين رئوف و مهربان است. خانمش آلمانى است.