سند نامه ::
 
آموزگار و تشكيل حزب
درباره : تشكيل حزب توسط دكتر جمشيد آموزگار

شماره : ج / ب ـ 4079 تاریخ 15 / 10 / 39

بقرار اطلاع واصله آقاى دكتر جمشيد آموزگار در نظر دارد حزب سومى تشكيل داده و از آقاى مهندس طالقانى1 راهنمائى بگيرد ولى همه افراد حزب اشخاص تحصيلكرده امريكا نباشند و از ديگران هم عضو بگيرند.بايگانى شود.
در اخبار روز 15 / 10 / 1339 درج گرديد.

بخش 3 ـ موضوع ....است فرمودند در اخبار درج شود پرونده انفرادى تشكيل گردد.
15 / 10 / 39
بخش بايگانى
1 ـ در اجراى دستور به پرونده دكتر جمشيد آموزگار ارايه شود.18 / 10 / 39

1ـ خليل طالقانى فرزند علىاصغر طالقانى در سال 1292ش به دنيا آمد. تحصيلات مقدماتى را در تهران به پايان برد و از كالج آمريكائى ديپلم گرفت. در سال 1312 ش براى تحصيلات عالى به اروپا رفته، در رشته آبيارى و لوله كشى از دانشگاه بيرمنگام انگلستان فارغ التحصيل شد. در 1328ش به تهران بازگشت، ابتدا به امور ساختمانى و مهندسى پرداخت. سپس به مدت سه ماه نماينده وزارت دارائى و عضو هيات مديره بنگاه كل صنعتى (بانك صنعتى) شد. مهندس طالقانى در تهيه نقشه سد گلپايگان و احداث آن، فعاليت كرد و در كابينه هاى محمد مصدق، حسين علاء عهده‏دار وزارت كشاورزى شد. همچنين در سال 1337ش وزير مشاور و رئيس سازمان سد كرج گرديد. منابع: رجال سياست در دو كفه‏ترازو، خواندنيها، شماره 85 (21 تير 1337) ص 7؛ وزير جديد كشاورزى، اطلاعات، شماره 7688 (20 آذر 1330) ص 8.