سند نامه ::
 
انتصاب آموزگار و افكار عمومي
موضوع : افكار عمومى
شماره : 2 ـ 3 ـ 2335 تاریخ 13 / 6 / 37

انتصاب دكتر آموزگاربسمت وزارت كار گرچه مورد مخالفت طبقه جوان و جامعه پزشكان قرار نگرفته ولى چندان هم موجب خرسندى اين طبقه نشده است زيرا اكثريت طبقه جوان و پزشكان عقيده دارند كه جوانى و فعاليت عامل وزارت دكتر آموزگار نبوده است بلكه نظر مساعد مقامات امريكائى و سمت سناتورى پدرش 99 درصد موجب ترقى فوق‏العاده اين پزشك در چند سال اخير شده است چنانكه پسران عدل‏الملك دادگر1 و دكتر طاهرى بهبودى و قريشى هم وكيل و فرزند منصور الملك هم بدون طى مدارج ترقى مصدر مقام مهمى گرديده و گرچه اين افراد عموما جوان و تحصيلكرده ميباشند ولى اگر فرزندان افراد موثرى نبودند محال بود حتى بدرجه مدير كلى ترقى كنند و روى اين اصل اين انتصابات بجاى اينكه بين طبقه روشنفكر حسن اثر داشته باشد اثر معكوس بر جاى گذارده است.
در پرونده دكتر جمشيد آموزگار بايگانى شود.8 / 6
17 / 6 / 37 ـ 598

1ـ حسين دادگر (عدل الملك): وى به سال 1260ش در تهران چشم به جهان گشود. آغاز خدمتش منشى يكى از دادگاهها بود و مدتى در وزارتخانه عدليه به خدمت اشتغال داشت به همين خاطر لقب عدل‏الملك گرفت. وى در 1299ش به سمت معاونت در وزارت كشور برگزيده شد و در 1304ش در دولت محمد على فروغى (ذكاءالملك) وزير كشور شد. او از 1307 تا 1314ش رياست مجلس را برعهده داشت. وى حدود 11 سال در اروپا بود و سپس به ايران بازگشت و در دوره‏هاى اول و دوم و سوم مجلس سنا سناتور انتخابى مازندران بود و در 1349ش در تهران درگذشت و در قم به خاك سپرده شد.