سند نامه ::
 
آموزگار و حزب مليون

موضوع : حزب مليون

شماره : 2179 تاریخ 22 / 5 / 37

آقايان سناتور آموزگار ـ عليمحمد دهقان1 نماينده مجلس شورا ـ دكتر صورتگر2 كه به منظور تشكيل حزب مليون به شيراز آمده بودند در تاريخ 16 / 5 / 37 عده‏اى از رجال و متنفذين شهرستان و مديران جرايد را بمنزل آقاى دهقان دعوت و مجددا در تاريخ 20 / 5 / 37 جلسه‏اى در سالن دانشگاه با حضور عده‏اى تشكيل و در اطراف لزوم احزاب ملى در كشورهائى كه حكومت مشروطيت دارند سخنانى ايراد و بالاخره قرار شد صورت اسامى سى و سه نفر از شخصيتهاى فارس را به كميته مركزى حزب ارسال نمايند كه 11 نفر بين آنها براى عضويت كميته ايالتى تعيين گردد.

محترما بعرض مى‏رسد
اقدام ندارد بايگانى شود .
19 / 6 / 37