سند نامه ::
 
مخالفت جلال آل احمد با تشكيل كنگره نويسندگان در حضور فرح ديبا