سند نامه ::
 
دستور ساواك مبني بر جلوگيري از همكاري يك فرد با دانشگاه تهران به علت ارتباط نزديك او با جلال آل احمد