سند نامه ::
 
اظهارات حسين تحويلدار در مورد وضع جامعه سوسياليستها