سند نامه ::
 
جلال آل احمد : من با عقايد و هدفهاي [خليل] ملكي چندان ميانه خوشي ندارم، ولي ...