سند نامه ::
 
مجلس يادبود جلال آل احمد در خانه هنرهاي زيباي پاريس