سند نامه ::
 
اين استاد [جلال آل احمد] ما را از خواب غفلت و بي خبري بيدار كرده