سند نامه ::
 
گيوه هاي ميخي آل احمد و تند رفتن او !