سند نامه ::
 
نظر ساواك در مورد انتشار كتاب « كارنامه سه ساله »