سند نامه ::
 
نظر ساواك راجع به مطالب مندرج در كتاب « كارنامه سه ساله »