سند نامه ::
 
اظهارات فرزند آيت الله زنجاني در مورد چاپ يك مقاله از جلال آل احمد