سند نامه ::
 
ارسال رساله اي از امام خميني از بغداد جهت جلال آل احمد